You are here

Fennougristikaga tegelevaid teadus- ja õppeasutusi

Eesti Keele Instituut

Murrete ja lähisugukeelte sektor osaleb järgmistes soomeugrilistes projektides: "Atlas Linguarum Fennicarum" (läänemeresoome keelte atlas); "Onomastica uralica" (uurali nimeuurimine; partnerid Helsingi Ülikool, Debreceni Ülikool, Eesti Keele Instituut). Seoses eesti keele etümoloogilise sõnaraamatu ettevalmistamisega uuritakse eesti keele sõnavaralisi suhteid sugulaskeeltega. Ilmumas on "Vadja-eesti sõnaraamat" (seni ilmunud 5 köidet, s-täheni).

Instituudi heliarhiivis on salvestisi liivi, vadja, saami, isuri, vepsa, komi, soome, karjala jt soome-ugri keeltest.

Eesti Keele Instituut: www.eki.ee, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

Telefon 6313 731, Tuuli.Rehemaa@eki.ee

Eesti Rahva Muuseum

Muuseumil on rikkalikud soome-ugri eseme- ja fotokogud. Toimub ka uurimistöö, korraldatakse konverentse, avaldatakse publikatsioone sugulasrahvaste kultuurist. Muuseum osaleb aktiivselt hõimupäevadel.

Eesti Rahva Muuseum: www.erm.ee, Veski 32, 51014 Tartu.

Telefon 7350 400, faks 742 2254.

Vt ka Toivo Sikka artiklit http://www.suri.ee/hs/sikka.html

Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Rahvaluule Arhiivis on hulgaliselt käsikirjalisi üleskirjutisi ja helisalvestisi soomeugrilaste folkloorist.

Vt lähemalt Kadi Sarve artiklit: http://www.suri.ee/hs/suerakog.html

Folkloristikaosakonna parömioloogia töörühmal on käsil Proverbia septentrionalia ehk läänemeresoome vanasõnade projekt. Rahvausundi uurimisrühma üks suuremaid projekte on Mythologia Uralica - uurali rahvaste usunditeatmiku koostamine. Osakonna töö tulemusena on valminud võrgulehekülg Sugrimaa: http://www.folklore.ee/rl/folkte/sugri/

Eesti Kirjandusmuuseum: http://www.kirmus.ee/, Vanemuise 42,
51003 Tartu. Telefon 7377 700, faks 7377 706.

Tartu Ülikool

Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituut õpetab soome-ugri eriala, mille raames on õpetatakse soome, ungari, liivi, vadja, udmurdi, mari ja komi keelt ning mitmeid fennougristika kursusi. Toimub ka uurimistöö, eriti läänemeresoome ja komi, ent ka muude keelte alal.

Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituut: Ülikooli 18, 50090 Tartu. Telefon 737 5221; soome-ugri eriala: telefon 737 5221, faks 737 5222.

Kultuuriteaduste ja Kunstide Instituudi etnoloogia osakond tegeleb ka sugulasrahvaste, eriti põhjarahvaste etnoloogiaga.

Kultuuriteaduste ja Kunstide Instituudi etnoloogia osakond: Ülikooli 16, 50090 Tartu. Telefon 737 5654.

Ajaloo- ja Arheoloogia Instituut õpetab ka soome-ugri rahvaste arheoloogiat.

Ajaloo- ja Arheoloogia Instituut: Lossi 3, 51003, Tartu.

Telefon 737 5651, faks 737 5345.

Eesti Kunstiakadeemia

EKA soome-ugri uurimisprogramm tegeleb soome-ugri rahvaste kujutava rahvakunsti ja etnograafia dokumenteerimise ning analüüsiga. Korraldab ja koostab näitusi, sealhulgas hõimupäevade raames.
EKA soome-ugri uurimisprogramm: http://www.artun.ee/index.php?lang=est&main_id=787, Tartu mnt 1, 10145, Tallinn. Telefon 62 67 301, faks 62 67 350

Hõimurahvaste Programm

on uurali (soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte ja kultuuride toetuseks mõeldud riiklik abiprogramm (1999-2004), mille Eesti valitsus kiitis oma otsusega heaks 5. mail 1998. 12. augustil 2004 kiideti heaks Hõimurahvaste programm II (2005-2009).

Programm on mõeldud omariikluseta uurali rahvaste keelte ja kultuuride toetamiseks, haarates enesesse Venemaa soome-ugri ja samojeedi rahvaste ning Lätis elavate liivlaste abistamist ja koostööd saamidega (laplastega) Venemaal, Norras, Rootsis ja Soomes.

Programmi prioriteetideks on kaasa aidata

  • uurali põlisrahvaste keelte kasutussfääri laiendamisele, sh neis keeltes antava hariduse edendamisele,

  • hõimurahvaste noorte identifitseerumisele oma kultuuri ja keele kandjatena,

  • uurali põlisrahvaste kultuuride suurema avatuse saavutamisele ning kultuuri- ja muude kontaktide mitmekesistamisele,

  • uurali põlisrahvaste rahvusliku eneseteadvuse kasvule,

  • hõimurahvaste kaasaegse elukorralduse arendamisele.

Programmi täitmist korraldab haridusministeeriumi juurde moodustatud Hõimurahvaste Programmi Nõukogu, kuhu kuuluvad asjaomaste ministeeriumide ja ühiskondlike organisatsioonide esindajad.

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu sekretariaat, Uurali keelte õppetool, Ülikooli 18, 50090 Tartu.

Telefon/faks 737 6216, e-post: kadi.sarv@ut.ee. www.suri.ee/hp/

Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus

loodi Tartu Ülikooli juurde 1999. aasta sügisel Hõimurahvaste Programmi toel. Akadeemik Paul Ariste nimi anti keskusele seetõttu, et tema tegevus hõimlastest humanitaarintelligentsi koolitamisel on olnud märkimisväärne. Enamiku soome-ugri maade kõrgkoolide õppejõudude seas leidub Ariste aspirante.

Keskus on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna juures tegutsev interdistsiplinaarne üksus, mille eesmärk on koondada Tartu Ülikoolis ja Lõuna-Eesti kõrgkoolides õppivaid, soomeugrilasi õpetavaid ning fennougristika ja teiste põlisrahvaste alase uurimisega tegelevaid ülikooli liikmeid ja selleks tegevuseks vajalikke vahendeid, et muuta hõimurahvaste alane õppe- ja teadustöö Tartu Ülikoolis dünaamilisemaks ning tutvustada seda senisest laiemalt väljaspool Tartu Ülikooli.

Keskus

  • valmistab ette Eestis õppivaid hõimurahvaste üliõpilasi akadeemiliseks ja erialaseks suhtluseks eri kultuuripiirkondadesse kuuluvate inimestega ning abistab neid eesti kultuuri tundmaõppimisel ja Eesti oludega kohanemisel;

  • arendab hõimu- ning teisi põlisrahvaid puudutavaid multi- ja interdistsiplinaarseid uuringuid;

  • edendab üliõpilaste ja õppejõudude akadeemilist ettevalmistust fennougristika valdkonnas;

  • edendab soome-ugri ja samojeedi rahvaste ning teiste põlisrahvaste keele ja kultuuri õpetamist ja tutvustamist.

Asukoht: Ülikooli 16, tuba 110. Postiaadress: Uurali keelte õppetool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, http://www.ut.ee/Ural/ariste

Telefon ja faks: 737 6216.

Ilmume ka e-ajakirjana: