Nr. 6/2006


  UUDISED
2005.06.15 - Noored väärtustavad teaduse populariseerimist
27. mail toimus Leedu parlamendis Eesti-Leedu ümarlaua-diskussioon teemal “Noorte roll teaduse populariseerimises”. Diskussioon korraldati Noorteühenduse "Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia" (ENTA) ja Leedu Noorte Teadlaste Liidu (LJMS) koostöös.

Idee sündis aprillis, mil Balti- ja Põhjamaade Regionaalüksuse seminari kõrval toimus Vilniuses mõlema organisatsiooni liikmete kokkutulek. Tookord arutati vaid laiale publikule suunatud teaduse tutvustamisega seotud üldkontseptsioone ja jagati vastastikku kogemusi. Siis ei oleks võinud keegi osalejaist uskuda, et see idee saab juba mailõpu diskussiooni näol ellu viidud. Leedu Seimi hariduse, teaduse ning kultuuri komitee ning Eesti Teaduste Akadeemia toetusel korraldatud ümarlaual otsiti võimalusi noorteadlaste teaduslike uuringute propageerimiseks ning rõhutati rahvusvahelise koostöö kogemuse ning väljundite olulisust.

Diskussioon toimus Leedu Seimi legendaarses Konstitutsiooni saalis, milles võetakse vastu välisriikide saadikuid, diplomaate ning poliitikuid. Üritust avades märkis parlamendi asespiiker Vydas Gedvilas, et meil on alati olnud, mida üksteiselt õppida, ja et loodetavasti saab seda praktikat hästi kasutada ka teaduse ja hariduse valdkonnas. Arutelu läbiviijaks kutsuti Leedus tuntud mitmete populaarteaduslike saadete juht, teadusajakirjanik Rolandas Maskoliunas.

Eestit esindasid teaduse populariseerimisega tegelevad Pilvi Põldmaa AHHAA teaduskeskusest, Aivar Vaigu Eesti Füüsika Seltsist, käesoleva kirjutise autor ENTA-st ning Terje Tuisk, kes esindas sihtasutust Archimedes ja Õpilaste Teaduslikku Ühingut. Igaüks rääkis oma kogemustest ja enda organisatsioonis läbiviidavatest projektidest. Erilist tähelepanu osutati noorte rollile teaduse propageerimisel.

Leedu poolelt võtsid osa Leedu Seimi asespiiker ja mitmed saadikud hariduse, teaduse ning kultuuri komiteest, aga ka külalised Leedu Teaduste Akadeemiast ning Teadusnõukogust. Samuti osalesid üritusel mitmete noorsootöö ja üliõpilasorganisatsioonide esindajad (nt Leedu Teadlaste Liit, Kaunase tehnikaülikooli üliõpilaste teadusselts, Vilniuse ülikooli loodusteaduste teaduskonna üliõpilasteadusselts, füüsikateaduskonna teadusselts, VÜ Leedu loodusteaduste olümpiaadide assotsiatsioon jpt). Baltimaade koostöö mõttest lähtudes kutsuti üritusele ka esindaja Lätist, kus pole veel analoogset noorteadlaste organisatsiooni loodud. ENTA ja LJMS toetaval initsiatiivil asutatakse juba lähitulevikus ka Läti Noorte Teadlaste Liit.

Esimese taolise diskusiooni tulemusi hindasid mõlema osapoole esindajad kõrgelt. Jõuti ühisele järeldusele, et kahtlemata oleks juba lähitulevikus vaja nii osavõtjate hulgalt kui ka väljundite poolest suuremat üritust, mis jätkaks head algatust. Väga tähtsaks tuleb aga pidada ka personaalseid kontakte, millest sünnivad paljud uued koostööprojektid. Jõuti seisukohale, et teaduse propageerimisega kaasnevad probleemid on mõlemas riigis üsna sarnased: mõningate üksikute positsioonikate ametnike või koguni tervete asutuste ükskõiksus antud küsimuses, riiklike koolitusprogrammide puudumine või omavaheline kooskõlastamatus, reaalsete läbiviijate vähene motiveeritus jne. Dialoogist selgus, et alles 9. mail kuulas Leedu Seim riikliku teadus- ja tehnoloogia populariseerimisstrateegia dokumenti selle esimesel lugemisel. Samas näitab meie kogemus, et ka seesuguses kaalus dokumendita on võimalik jõuda suhteliselt arvestatavale tasemele. Leedukatel oli väga huvitav kuulda Eestis toimuva kohta, kuid samas ei jätnud nad märkimata, et ka Leedus võib üht-teist sarnast leida. Tulevikuplaanidele mõeldes soovib ENTA sarnast üritust Eestiski korraldada. Toimunud ümarlaud ei jää kaugeltki viimaseks kontaktiks Leedu kolleegidega; koostöö pigem intensiivistub – 2006. aasta suvel Münchenis toimuval EuroScince Avatud Foorumil plaanivad ENTA ja LJMS korraldada rahvusvahelise seminari teemal “Noorsootöö MTÜ-de ja organisatsioonide roll teaduse tutvustamises”, 2007. aasta kevadel on aga kavas Noorteadlaste Organisatsioonide Rahvusvahelise Foorumi (IFYRO 2007) ühine korraldamine. Lähitulevikus on plaanis osalemine leedukate läbiviidavas suveteaduskoolis ning kutsuda neid sügiseks meil kavandatud seminarile noorteadlaste mobiilsusest.

Diskussioonist järeldati, et nii Eestis kui ka Leedus puudub veel kompleksne süsteem, mis võimaldaks tegelda teaduse populariseerimisega igal tasemel. Selle süsteemi ühe tähtsa lülina nähakse kogu infot valdava üleriigilise katusorganisatsiooni või infokeskuse rajamist, mis tegeleks peamiselt olulise teabe levitamise, suurte projektide koordineerimise ning väliste finantseerimisallikate leidmisega. Teise järeldusena soovitati kõnealustel organisatsioonidel liituda teaduse populariseerimisega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega. ENTA on juba EuroDoc’i (Euroopa doktorantide ja noorteadlaste assotsiatsioon) täisliige, Maailma Noorte Teadlaste Akadeemia liige ning Rahvusvahelise võrgustiku Youth Excellence partner. Kolmanda väljundina meenutati ammutoimunud Baltimaade teadushuviliste õpilaste ja tudengite suviseid kokkutulekuid, millistel oli teaduse lähendamisel oma kindel roll. Eestis on õpilaste teaduskompetents seni säilinud uurimistööde ja mullu taasasustatud ÕTÜ näol. Sarnaste tegevuste käivitamisel Lätis ja Leedus oleks üsna tõenäoline selle hea ja kasuliku traditsiooniga pärast ligi 20-aastast pausi jätkata. Nähti ette ka teaduse reaalsete tegijate ja selle populariseerijate vastastikuse koostöö korrastamist ning intensiivistumist. Selle protsessi lõpptulemuseks oleks entusiastliku töö ning teaduse populariseerimise kogemuse väärtustamine akadeemilisel tasemel.

ENTA seab on seadnud mitmeid eesmärke. Kõigepealt soovib ENTA kaasa aidata ühise ja kõiki huvigruppe hõlmava ning edukalt toimiva teadusmaastiku väljakujundamisele. Samas püüab ENTA kanda hoolt noorte teadushuvi järjepidevuse eest ja lõpuks säilitada teaduskompetentset järelkasvu. Nii pöörab ENTA noorte rollile teaduse populariseerimises suurt tähelepanu.

Dmitri Teperik,
Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia koordinaator
Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB