Nr. 6/2006


  UUDISED
2005.05.11 - KIK on 5 aastaga väljastanud 1,3 miljardit krooni
Täna 5. aastapäeva tähistav SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on alates 2000/2001. aastast toetanud MTÜ Loodusajakirja poolt kirjastatavaid keskkonnateadlikkust tõstvaid ajakirju Eesti Loodus, Loodus, Eesti Mets ja Horisont, samuti Eesti looduse ja teaduse aastaraamatut “Lehed ja tähed”.

KIK on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja ning keskkonnaprojektide arendaja, mis alustas tegevust 2000. aasta mais. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu eelstruktuurfondi ISPA ning Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusagentuuri ülesandeid ning korraldab Eesti riigi poolt välispankadelt võetud keskkonnalaenude edasilaenamist.

KIK on alates 2000. aastast toetanud erinevaid keskkonnaprogramme enam kui 1,4 miljardi krooni eest, sellest ca 43 protsenti on eraldatud veekaitse, 20 protsenti jäätmekäitluse, 8 protsenti looduskaitse ning ülejäänu teistele keskkonnaprojektidele. KIK-i juhataja Kalev Auna sõnul on viimastel aastatel tõusnud ka metsanduse ja keskkonnateadlikkuse projektide osakaal.

“Tänavu on jätkuvalt suur keskkonnateadlikkuse ja looduskaitse projektide hulk, tõenäoliselt kasvab see aasta lõpuks veelgi,” sõnas Aun. Suuremate keskkonnaprogrammist rahastatud projektidena toob Kalev Aun esile Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla sulgemise; Paldiski ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise; Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala keskuse ehitamise; erametsade inventeerimise; Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi (EMHI) vaatlusvõrgu moderniseerimise; angerja asustamise jpm projektid.

Kalev Aun toob viie tegevusaasta peamiste muudatustena esile tegevuse laienemise võrreldes KIK-i algusaastatega ja selgete protseduuride olemasolu oma tööülesannete täitmiseks. Auna sõnul on kasvanud ka esitatavate taotluste kvaliteet.

KIK on ka ERDF-ist rahastatava keskkonnameetme rakendusüksus ning vahendab aastatel 2004–2006 keskkonnainfrastruktuuri arendamiseks kokku 150 miljonit krooni. ERDF-i kaudu toetatakse veekaitse, taastuvenergeetika, jäätmekäitluse ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse alaseid projekte.

Ühtekuuluvusfondi/ISPA vahendeid on KIK vahendanud aastatel 2000–2005 (mai seisuga) 575 miljonit krooni. Suuremate projektidena võib nimetada Tallinna prügila I faasi rajamist, Tartu tunnelkollektori ehitamist, Narva ja Viljandi reoveepuhasti ehitamist, Kohtla-Järve reoveeprojekt jm.

Alates 2001. aastast väljastab KIK keskkonnalaene, mis on suunatud suurte keskkonnakaitseliste investeeringute teostamiseks ja kaasfinantseeringunõuete täitmiseks veemajanduse, jäätmekäitluse, taastuvenergeetika ning teiste keskkonda säästmist ja taastamist aitavate projektide arendamisel. 2001. aastal alustas KIK Põhjamaade Investeerimispanga keskkonnalaenu vahendamisega 14 miljoni euro (219 miljonit krooni) ulatuses, 2004. aasta aprillis avanes uus krediidiliin mahus 150 miljonit krooni, mis tagatakse KIK-i omavahendite arvelt. 2005. aasta mai seisuga on laenulepinguid sõlmitud nii Põhjamaade Investeerimispanga kui omavahendite arvelt, kokku 150 miljoni krooni ulatuses.Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB