Nr. 6/2006


  UUDISED
2004.04.29 - Eesti Teaduste Akadeemia aastakoosolek 2004

Kolmapäeval, 21. aprillil toimus Eesti Teaduste Akadeemia 60-liikmelise koosseisu aasta tähtsaim kogunemine – AASTAKOOSOLEK. Koosoleku avas ja esitas ka Akadeemia 2003. aasta aruande Akadeemia president Jüri Engelbrecht. Käsitledes eelmise, 2003. aasta tegevust, märkis ta selle mitmekülgsust. Eesti teaduselu säravaim sündmus oli teaduse tippkeskuste valik ja moodustamine aastateks 2003–2006. See tähendab kaalukate teadustulemuste väärtustamist ning vastab igati Euroopa teadusruumi ideedele. Teadmiste väärtustamise ideedest olid kantud ka arvukad koosolekud ja seminarid, akadeemikute tegevus ja Akadeemia arvamused või avaldused. Kasvas akadeemikute esindus riiklikes otsustamiskogudes, mis lisab kindlust „Teadmistepõhise Eesti“ eesmärkide saavutamiseks.

Akadeemia tegevuse aastaaruanne on vormistatud ka Akadeemia liikmetele väljajagatud traditsioonilise, seekord 192-leheküljelise IX järjekorranumbrit kandva aastaraamatuna. Selles on toodud andmed Akadeemia isikkoosseisu kohta, käsitletakse juhatuse ja osakondade tegevust, välissuhteid, kirjastustegevust, avalikke akadeemilisi loenguid, seminare ja konverentse, samuti Akadeemia poolt väljaantud auhindasid ja stipendiume ning ka autasustamisi. Eraldi lõikudena on aastaraamatus ära toodud Akadeemiaga ühinenud-assotsieerunud teadusasutuste (neid on 7), samuti teadusseltside ja –ühenduste (arvult 8) tegevuse ülevaated. Peatükis „Arvamusi akadeemikutelt“ käsitlevad akadeemikud kriitilise pilgu läbi mitmeid meie teaduse ja teisi ühiskonnaelu küsimusi. Aastaraamat sisaldab ka kokkuvõtte Akadeemia finantstegevusest – eelarve ja selle täitmise tulemused.

Akadeemia aastakoosolekul anti kätte ka diplomid eelmise aasta lõpul valitud uutele Akadeemia liikmetele. Nendeks on: materjalitehnoloogia alal Tallinna Tehnikaülikooli professor Enn Mellikov, arstiteaduse alal Tartu Ülikooli professor Raivo Uibo ja humanitaarteaduste alal Tartu Ülikooli ja Eesti Muusikaakadeemia professor Jaan Ross.

Akadeemia autasudega autasustatutele anti kätte:

─ Akadeemia medal akadeemik Ene Ergmale väljapaistvate tulemuste eest teadustöös ja teenete eest Eesti TA ees.

─ Karl Schlossmanni medal akadeemik Mart Saarmale. See autasu anti esmakordselt ja on määratud väljapaistvate saavutuste eest arstiteaduses ja sellega seotud erialadel.

─ Diplomi K.-E. v. Baeri preemia määramise kohta sai K.-E. v. Baeri muuseumi direktor Erki Tammiksaar Baeri pärandi uurimise eest.

─ Diplomi parima populaarteadusliku raamatu preemia määramise kohta said raamatu „Universumi mikromaailm“ koostajad Jaak Lõhmus ja Rein Veskimäe.

Aastakoosolekul traditsiooniks saanud teadusettekande esitas akadeemik Mart Saarma teemal „Elu ja surm närvisüsteemis“.

Akadeemia peasekretäri Mihkel Veiderma esituse alusel kinnitati Akadeemia 2004. aasta eelarve, kinnitati ka Akadeemia aastaaruanne eelmise aasta tegevuse kohta.

Eesti Teaduste Akadeemia aastakoosoleku töös osales Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel.

Villi Ehatamm


Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB