6 / 1 9 9 8   S E P T E M B E R  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Pöördumatult vananev rahvas  
 
1. oktoobril tähistatakse maailmas vanurite päeva.
1999. aasta on ÜRO kuulutanud rahvusvaheliseks eakate inimeste aastaks.
Sellest, kuidas ühiskond suudab kohaneda rahvastiku arengusuundumustega, sõltub tulevik.

Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja Eesti Kõrgkoolidevahelise Demouuringute Keskuse eestvedamisel osalesid eesti teadlased projektis "Rahvastiku vananemine ÜRO Majanduskomisjoni liikmesriikides". Selle tulemusel valminud töö "Eesti rahvastiku vananemine" on esimene põhjalikum ülevaade, mis selles vallas Eestis kunagi tehtud.

Rahvastiku vananemine oli üheks peamiseks arutlusteemaks nii Euroopa Rahvastikukonverentsidel Genfis 1993 ja Budapestis 1998 kui ka Rahvastiku- ja Arengukonverentsil Kairos 1994. aastal. Miks? Sest kuigi rahvastiku vananemine vormib hetkel arenenud riikide ühiskonda ja olusid, tabab see varem või hiljem ka kõiki teisi rahvaid.

Mis on vananemine?
Vananemine puudutab ühtviisi nii rahvastikku kui ka iga üksikut inimest. Rahvastiku vananemine ja indiviidi vananemine on siiski põhimõtteliselt erinevad asjad. Iga sündinud laps, kui teda just ei taba enneaegne surm, jõuab teatud aja möödudes paratamatult raugaikka. Selline, üksikindiviidide rutiinselt korduv vananemine, on toimunud ja toimub kogu aeg ning pole teada, et see protsess ajaloos kuidagi muutunud oleks. Individuaalse vananemise käigus läbib inimene aja kulgedes järjest erinevaid elu etappe, millel igaühel oma eripära ja tähendus. Teatud elufaasist hakkab vananeva indiviidi elujõud vähenema ning lõpuks ta sureb. Kõigest hoolimata on taoline indiviid kindlasti täiuslikum, kui oleks mis tahes üksikut elufaasi pidevalt elav surematu.

Rahvastiku vananemine on aga hoopis teistlaadne nähtus. Niisugust rahvastiku vananemist, nagu see tänapäeval aset leiab, pole ajaloos varem kogetud. Teiseks — rahvastiku vananemine ei alanda rahvastiku elujõulisust. Vana rahvastik ei tähenda degradeerumist, vaid rahvastiku erilist vanusjaotust, mis avab ühiskonna arenguks uued (teistsugused) võimalused ning pigem on tegemist rahvastiku elujõu tugevnemisega. Ning kui käsitleda rahvastiku vananemist kitsamalt ja kvantitatiivselt, siis ei ole see ka pöördumatu.

Kuna sündimus, suremus ja ränne pidevalt muutuvad, pole püsiv ka rahvastiku vanuskoostis. Inimkonna ajaloos on ikka aset leidnud ebakorrapärased rahvastiku vananemis- ja noorenemisperioodid. Mõnikord, eeskätt tõsiste rahvastikukriiside (sõjad, epideemiad) korral, on need olnud eriti märkimisväärsed. Rahvastiku vananemine/noorenemine on neil puhkudel olnud siiski ajutine, teatud aja möödudes on protsess peatunud ning pöördunud hiljem teises suunas. Nende lühiajaliste vananemiste ja noorenemiste kõrval tuleb eristada demograafilise arengu erilist perioodi, mil muutused on põhimõttelised ning nihked rahvastiku vanusjaotuses palju ulatuslikumad. Tegemist on demograafilise üleminekuga, mille käigus vahetub rahvastiku taastetüüp tervikuna. Ühtlasi teiseneb traditsioonilisele rahvastikutaastele omane vanuspüramiid selle ülemineku käigus modernsele taastetüübile iseloomulikuks vanuspuuks (vt. joonis). Seda ajaloos ainulaadset teisenemisprotsessi tuntaksegi demograafias rahvastiku vananemisena.

Ülalt ja alt
Demograafilise ülemineku vältel voolib rahvastiku vanusjaotust nii sündimus kui ka suremus. Suremuse vähenemine, eriti eakamates vanuserühmades, kasvatab nende indiviidide arvu sünnipõlvkonnas, kes elavad vanurieani, ja põhjustab vananemise ülevalt. Sündimuse langus kahandab sünnikohordi suurust eelmistega võrreldes, vähendab niimoodi nooremate vanuserühmade osatähtsust ja toob kaasa vananemise altpoolt.

Mõned varem, teised hiljem
Demograafiline üleminek tabab lõpuks kõiki rahvad, ent mitte ühekorraga. Samavõrra ebasünkroonselt kulgeb ka rahvaste vananemine. Eesti kuulub nende Lääne- ja Põhja-Euroopa maade hulka, kus demograafiline üleminek algas varakult, 19. sajandi keskpaiku.

17.-18. sajandist hakkas Peterburi-Trieste tinglikust joonest läänes elavate rahvaste seas levima euroopa abiellumistüüp, mille puhul abiellutakse suhteliselt hilja ning suhteliselt palju naisi jääb vallaliseks. Just seda peetakse üheks põhjuseks, miks saja aasta pärast või veidi hiljem vallandus neil aladel varajane demograafiline üleminek. Eestis ilmnesid euroopa abiellumistüübi kujunemise märgid Põhjasõja järel, 18. sajandi esimesel poolel. Meie alad olid idapoolseimad, kuhu see nähtus ulatus. Kuid Eesti-Vene piir ei tähista mitte ainult abiellumistüübi erinevust, vaid märgib ka suurimat demograafilise ülemineku alguse ajavahet, mida Euroopa naaberrahvaste juures on täheldatud: kõigi Venemaa naaberriikide hulgas Valgest merest Musta mereni erines just Eesti sündimuse tase kõige rohkem Venemaa omast. Väiksemad olid erinevused meist põhja pool, Soome ning Venemaa vahel, samuti ka lõunas — Leedu ja Poola ning Venemaa vahel. 1880. aastatel oli sündimus Venemaal tunduvalt kõrgem kui Eestis, 1930. aastateks erinevused koguni kasvasid.

Eesti ja Venemaa demograafilise arengu ajavahet on hinnatud ligikaudu poolele sajandile. See ajaline nihe mõjutas vägagi tuntavalt Eesti rahvastiku arengut pärast Teist maailmasõda ja saab mõjutama veel 21. sajandilgi. Miks? Eeskätt seepärast, et pärast sõda jõudis parasjagu kõrgtasemele Venemaa väljarändepotentsiaal. (Eesti oli vastava etapi läbinud märksa varem — rahvastiku väljaränne algas 19. sajandi teisel poolel, ligikaudu paar aastakümmet pärast demograafilise ülemineku käivitumist. Mitme asjaolu koosmõjul suundus väljaränne Eestist eelkõige itta. Euroopa mastaabis oli väljaränne silmapaistvalt intensiivne — selle tulemusel elas ligikaudu 15-20 % eestlastest Esimese maailmasõja eel Vene impeeriumi avarustes, väljaspool oma etnilist asuala.) Uus geopoliitiline olukord lõi soodsad tingimused selle väljarändepotentsiaali realiseerumiseks uute läänekolooniate, sh. Eesti, suunas. Teisisõnu — erinev demograafiline areng hoogustas intensiivset sisserännet Venemaalt ja teistest NSVL piirkondadest Eestisse. Seda objektiivset protsessi võimendasid veelgi Eesti rahvastikukaod sõja ning järgnenud sotsiaalsete ümberkorralduste käigus, samuti venestamine ja sovetiseerimine. Poolesajandiline ajaline nihe Eesti põliselanike ning välispäritolu rahvastiku demograafilises arengus on ühtlasi ka põhjuseks, miks mitmetes teisteski endistes NSVL vabariikides kujunenud suhteliselt suured slaavi päritolu immigrantide grupid ei erine oma vananemisarengu poolest kohalikust põlisrahvast nii suurel määral kui Eestis. Eesti põlisrahva ja sisserännanute vananemisprotsessi lahknevus torkab silma isegi Balti riikide, eriti Leedu, taustal.

Venemaa ja Eesti erinev demograafiline arengutase ning sellest tulenev intensiivne sisseränne pärast Teist maailmasõda on seega oluliselt mõjutanud Eesti rahvastikku ja selle vananemist ning kujundanud siin märkimisväärsed erinevused teiste arenenud rahvastikuga Euroopa riikidega võrreldes.

Kes on vanur?
Rahvastiku vananemist mõõdetakse kõige sagedamini selle järgi, kui suur on 65aastaste ja vanemate (60 eluaastat on aluseks riikides, kus see on pensioniea piiriks) inimeste osatähtsus rahvastikus. Kui see kasvab ühiskonnas seni mittekogetud tasemele (kiirelt suureneb muidugi ka vanurite absoluutarv), siis ongi käes rahvastiku vananemine. Vahel kasutatakse vananemise mõõtmiseks ka rahvastiku keskmist vanust. Kõikide nende näitajate puhul lähtutakse tavapärasest arusaamisest, et vanuriiga algab siis, kui inimese sünnist on möödunud teatud arv aastaid.

Tegelikult on vanuriea alguse ümber palju polemiseeritud ja arvatavasti need vaidlused niipea ei lõpe, seda enam, et ühiskonna arengu käigus tundub muutuvat ka vanuriiga. Nii on näiteks pakutud selle aluseks mingit kindlat surmamomendile eelnevat perioodi inimese elust. Sel juhul määrab vanuriea keskmine eluaastate arv (näiteks 10 või 15), mis jääb teatud vanusest surmahetkeni elada. Rahvastiku vananemist näitab niisugusel juhul keskmise vanuriea alguse tõus. Kuna aga iga indiviidi sotsiaalne, psühholoogiline ja bioloogiline vananemine kulgeb isemoodi, on isegi seatud kahtluse alla kronoloogilise vanuse kasutamine üldse.

Esimest korda ajaloos
Teiste rahvastikuteadlaste seisukohtade taustal paistab silma inglise demograafi Peter Lasletti käsitlus, mis seob vananemise uue, nn. kolmanda elufaasiga põlvkonna elutsüklis. Lasletti käsitlus toetub tõsiasjale, et esmakordselt inimkonna ajaloos ületab enamus sünnipõlvkonnast vanuriea piiri. Demograafilise ülemineku eelsetel aastatuhandetel katkes inimese elu reeglina enne vanaduspõlve saabumist, vanaks elas väga vähe inimesi ning põlvkonna elutsüklis taolist kolmandat elufaas üldse ei kujunenudki.

Lasletti arvates sõltub ühiskonna edasine areng sellest, kuivõrd suudetakse kolmandasse elufaasi jõudnud rahvastikuosa integreerida ühiskonda. Aastatuhandeid oli ju tavaks kindlustada vanuritele teenitud vanadusõlv, aga mitte luua neile tegevusvõimalusi. Sellisel juhul muutub aga too kolmandasse elufaasi jõudnud rahvastik ühiskonnale koormaks, eriti majanduslikus mõttes, ohtu satub ka tänase elustandardi säilimine. Halvimal juhul võivad tekkida suured vastuolud täisealiste ja vanurite põlvkondade vahel. Märgatav osa vananemist käsitlevast teaduskirjandusestki on pühendatud just sellega kaasnevatele sotsiaalsetele probleemidele, seda enam, et ühiskonna kohanemine uue olukorraga läheb vaevaliselt. Kui aga lähtuda seisukohast, et inimene on sotsiaalarengu eesmärk (mitte kruvike masinavärgis), siis tähendab üha suurema arvu inimeste jõudmine vanuriikka ju tsivilisatsiooni suurimat triumfi.

Mis puudutab Eestit, siis meil pole (peamiselt suhteliselt madala keskmise eluea tõttu) kolmanda elufaasi rahvastik veel õieti välja kujunenudki. Nõnda toob rahvastiku vananemine Eesti moodi küll kaasa kõik uued probleemid, mis kerkivad mis tahes vananeva ühiskonna ette, kuid ei kasuta ära aeglases põlvkondade vaheldumises potentsiaalselt sisalduvaid eeliseid. (Laslett on määratlenud kolmanda elufaasi rahvastikuosa väljakujunemise järgmiselt: vanurite osatähtus täisealises elanikkonnas peab olema 25 % ning vanurieani elulejate osatähtsus — 50 %. Mõlemad kriteeriumid olid Eestis praktiliselt täidetud juba Teise maailmasõja eel, kuid vanurite osatähtsus stabiliseerus just selle, nn. kvalifikatsioonitaseme vahetus läheduses, ning on püsinud sellisena käesoleva ajani.)

Kes on vanavanur?
Rahvastiku vananemine toob kaasa muutused ka vanurite endi hulgas: suureneb eriti eakate ehk vanavanurite osatähtsus ning ka vanurite üldine keskmine vanus. Tavapäraselt loetakse vanavanuriteks 75-aastased ja vanemad, kuid sageli on aluseks ka 80 või isegi 85 eluaastat. Sisuliselt tähistab mõiste vanavanurid niisugust rahvastikurühma, kes kõrge ea tõttu ei tule oma igapäevastega toimetustega enam hästi toime. See ei tähenda hoopiski mitte invaliidsust, pigem vajab vanavanur lihtsalt abi mõne kodutöö tegemisel või ühiskondliku toimingu sooritamisel. Umbes samalaadset sõltumist teistest inimestest on igaüks kogenud lapsepõlves. Just vanavanuritega seoses kerkivad üles mitmed sotsiaalsed probleemid, mida ühiskond varasemas ajaloos pole üldse kogenud või mis on lahenduse leidnud leibkonna raames. Peter Lasletti metodoloogiat rakendades tähendab vanavanuriseisus üleminekut kolmandast elufaasist neljandasse.

Vanavananemine ei kulge ilmtingimata sünkroonselt rahvastiku üldise vananemisega — vanavanurite osatähtsus suureneb kiiremini siis, kui vanurite osakaal kogurahvastikus hakkab stabiliseeruma, üldine vanurite osakaalu tõus rahvastikus hoiab muudel võrdsetel tingimustel vanavanurite osakaalu kasvu tagasi. Vanavanurite osakaal vanurite hulgas on Eestis 20. sajandil pidevalt kasvanud: 75-aastaste ja vanemate osatähtsus on sajandi jooksul kahekordistunud, 85-aastaste ja vanemate inimeste oma aga peaaegu kolmekordistunud.

Niisiis tuleb ühiskonnal kohaneda paratamatu rahvastiku vananemisega, mida ei saa suunata. Küll saab ühiskond teataval määral mõjutada vananemises ilmnevaid hälbeid — näiteks liiga suurt soolist ebaühtlust — ja pehmendada nende võimalikke negatiivseid tagajärgi. Selleks peab aga vastav rahvastikupoliitika olema plaanitud ligikaudu kolme põlvkonna pikkuse ajavahemiku ehk ca 75-80 aasta peale ette.


Vananemisest Eesti moodi

* Eestis ulatub perekonna piiramise algus tõenäoliselt 1850.-1860. aastatesse. 1881. aastast (esimene rahvaloendus) langes sündimus peaaegu lineaarselt, 1920. aastate lõpus kukkus see allapoole taastenivood. Käsitletava ajavahemiku jooksul vähenes sündimus ligikaudu kaks korda. Nõnda kuulub Eesti nende riikide hulka, kus sündimus jäi taastenivoost madalamaks juba enne Teist maailmasõda.

* Suremus hakkas Eestis pidevalt langema enam-vähem samal ajal kui sündimuski, 19. sajandi keskpaiku. Taoline sündimuse ja suremuse üheaegne vähenemine eristab Eestit teistest maadest, kus sündimusüleminek algas samal ajal, kuid suremusintensiivsus oli hakanud langema märksa varem.

* Kuivõrd sündimus ja suremus langesid Eestis tähelepanuväärselt ühel ajal, mille poolest Eesti on võrreldav Prantsusmaaga, jäi rahvastiku kasv ehk demograafiline plahvatus siin tagasihoidlikuks. Ühtlasi ei olnud seda tüüpi ülemineku käigus kogunenud demograafiline potentsiaal just märkimisväärne ning see ei mõjutanud eriti oluliselt ja eriti pikalt vananemist demograafilisele üleminekule järgneval perioodil, mille poolest Eesti erineb paljudest teistest maadest, kus sündimus hakkas langema tunduvalt hiljem kui suremus ning demograafilise ülemineku käigus kogunes hoopis suurem demograafiline potentsiaal. Teise maailmasõja eel sisaldas Eesti rahvastiku vanusjaotus endas vaid 11-protsendilist kasvupotentsiaali ning Eesti oli selle näitaja poolest Prantsusmaa järel arvatavasti üks madalaima tasemega riike maailmas.

* Rahvastiku vananemise seisukohast on oluline, kui suur on arvukaim sünnipõlvkond ning millal see kujunes. (Üldjuhul sündide absoluutarv demograafilise ülemineku alguses tõuseb vaatamata sündimuse langusele. Selle põhjuseks on reproduktiivses eas vanemate, kuid veelgi enam imikute ja laste suremuse vähenemine. Hiljem kahaneb muidugi ka sündide absoluutarv. Nende kahe etapi vaheldumisajal tulebki üldjuhul ilmale suurim sünnipõlvkond.) Eestis kasvas sündide aastakeskmine arv rohkem kui 100 aastat, kuni 1880. aastateni. Pööre langusele sai teoks 19. sajandi viimasel kümnendil. Kogu Eesti Vabariigi territooriumi hõlmava arvukaima sünnikohordi suuruseks on pakutud ca 32 000-35 000. 1930. aastail sündis Eestis aastas peaaegu kaks korda vähem lapsi.

Enamiku demograafilise ülemineku pioneerrahvaste juures jäi üleminekuaegse suurima sünnikohordi jõudmine vanuriikka ja sellega kaasnema pidanud rahvastiku vananemine Teise maailmasõja järgse baby-boomi varju, mille tulemusena kujunesid mitmed sama suured või suuremadki kohordid kui ülemineku ajal. Eestis sõjajärgset baby-boomi ei täheldatud. 1960. aastate lõpuks oli Eesti rahvastiku sündimus püsinud veidi allpool taastetasandit juba peaaegu 40 aastat. Alles 1960. aastate alguses langes esimese Euroopa riigi — Ungari — sündimus Eesti tasemele. Sõjajärgsed sünnipõlvkonnad olid eestis ca kaks korda väiksemad kui suurimad üleminekuaegsed kohordid 19. sajandi lõpul. Kõige selle tulemusena ei toimunud Eestis sõjajärgset rahvastiku noorenemist altpoolt, nagu Põhja- ja Lääne-Euroopas.

* Teise maailmasõja järel domineeris Eestis sisseränne. 1989. aasta rahvaloenduse andmetel moodustasid välissündinud 26,3%, välispäritolu rahvastik (välissündinud ja nende teine põlvkond) koguni 36% Eesti rahvastikust. See näitaja on Euroopas peaaegu rekordiline, ühtlasi ka kõrgeim endiste NSVL vabariikide hulgas. Sissesõitnute arvukamad põlvkonnad, kes asusid Eestisse 1940. aastate lõpul ja 1950. aastatel, hakkavad nüüd jõudma vanuriikka — eelseisval aastakümnel leiab aset plahvatuslik mitte-eestlaste vananemine.

* Eesti rahvastiku omanäolise vananemisprotsessi üks tegur on olnud suremuse stabiliseerumine. 1950. aastate lõpuni pikenes Eestis järjekindlalt nii meeste kui naiste eluiga ning selle ajani oli olukord igati võrreldav Põhja- ja Lääne-Euroopaga, Eesti edestas niihästi Ida- ja Lõuna-Euroopa maid kui ka teisi NSVL vabariike. (Kuigi 1940.-1950. aastad oli süngeim periood eesti rahva ajaloos 20. sajandil, otseseid sõja- ja represseerimiskaotusi kõrvale jättes keskmine eluiga tolgi ajal kasvas. Sellist näilist vastuolu saab seletada rahvastikuprotsesside inertsusega — põlvkondade elujõud ei murenenud nii lühikese aja jooksul, repressioonidest ning elutingimuste halvenemisest tulenevad muutused rahvastiku tervises ilmnesid alles paari aastakümne pärast.) 1960. aastate alguses Eesti rahvastiku keskmise eeldatava eluea kasv praktiliselt lõppes. Suremuse langus mitte ainult ei peatunud, vaid keskmine eluiga stabiliseerus kaasaja vaatevinklist väga madalal tasemel. Riikides, kus keskmine eeldatav eluiga on kasvanud ka viimastel aastakümnetel, on käsikäes suremuse alanemisega pidevalt kasvanud ka vanurite osakaal — Eestis aga ei ole rahvastiku vananedes vanurite osatähtsus samas tempos tõusnud.

* Vanurite (60 ja enam eluaastat) osakaal rahvastikus kasvas Eestis jõudsalt 1940. aastateni (aastail 1881-1941 8 protsendilt 16 protsendini ehk kaks korda 60 aastaga). Edaspidi on intensiivne sisseränne Eestisse ning suremusarengu stagnatsioon hoidnud vanurite osatähtsuse küllaltki stabiilsena. See on kaheldamatult Eesti rahvastiku vananemise tähelepanuvääriv omapära — Euroopa maade ja rahvaste hulgas teist analoogilist näidet pole. Selle kogurahvastikku iseloomustava stabiilsuse taga peitub märkimisväärne sisemine mitmekesisus, mis väljendub erinevustes põlisrahvastiku ja sissesõitnute, aga samuti piirkondade vahel.

* Rahvastikuprognoosi kohaselt leiab Eestis aset teatud ajutine liigvananemise periood, kui suurimad sissesõitnute põlvkonnad jõuavad vanuriikka. Vanurite arvu suhteliselt kiire kasv langeb kokku juba alanud rahvastiku vähenemisega. Seegi on arvatavasti üks Eesti omapära. Nii ÜRO kui Eesti demograafid prognoosivad, et vanurite osatähtsus tõuseb Eestis käesolevalt tasemelt, mis on ca 18 protsenti kogu rahvastikust, 25-27 protsendini aastaks 2030. Aastad 1995-2004 on kujunemas kõige intensiivsemaks Eesti rahvastiku vananemise perioodiks, mil igal aastal astub "vanuriseisusesse" ligikaudu 6000 inimest. Niisugune aastakeskmine juurdekasv ületab senise maksimumi 1960. aastatest (vanuriikka jõudis suurim sünnipõlvkond sajandivahetusest) ca 1500 vanuri võrra.

* Ida-Euroopa suremuse stagnatsiooni eripära on liigsuureks rebenenud meeste ja naiste keskmise eluea vahe, mille poolest Eesti on omakorda Ida-Euroopas liidrikohal. Vanuriikka jõudnud kohortide sooline tasakaal on rikutud. Meeste hoopis varasem surm kõrvu meeste ja naiste erineva vanusega abiellumisel on põhjustanud ülipika naiste lesepõlve Eestis. Lisaks tuleb arvestada, et vanuriikka on juba jõudnud 1910.-1920. aastatel sündinud. 1930. aastate sündimusre?iimi juures jäi aga ligikaudu neljandik naistest lastetuks. Praeguste vanurite perestruktuuri on moonutanud veel ka sõda ning repressioonid. Lõpptulemusena on Eesti üks neist maailma riikidest, kus elab suhteliselt palju üksikuid vanu naisi, kel pole lähedasi sugulasi.

Kalev Katuse, Luule Sakkeuse, Asta Põldma ja Allan Puuri vanuri-uuringuga tutvus Kärt Jänes-Kapp

Vanurrahvastiku (65aastased ja vanemad) osakaal kogurahvastikus mõnedes Euroopa riikides
Riik Vanurite osakaal, %
Albaania 5,6
Austria 15,3
Belgia 16,3
Eesti 13,8
Island 11,4
Itaalia 17,1
Kreeka 16,0
Leedu 12,4
Läti 14,0
Makedoonia 8,5
Moldaavia 9,0
Poola 11,5
Portugal 14,9
Prantsusmaa 15,4
Rootsi 17,4
Soome 14,5
Suurbritannia 15,7
Šveits 14,9
Taani 15,0
Türgi 4,9
Ungari 14,3
Venemaa 12,1


tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee