1 / 1 9 9 8   J A A N U A R  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Esiisade nekropol - Hundikangrud
GURLY VEDRU (1970)
arheoloog, Tartu Ülikooli magistrant, hetkel töötab Ajaloo Instituudis fondihoidjana.
 
 
Eesti suurim kivikirstkalmete kogum asub Harjumaal Kuusalu kihelkonnas Muuksi külas Kahala järve põhjakaldal. Lisaks Kahala ümbruse omadele teatakse suuri kalmerühmi ka Jõelähtmel ning Tallinna ümbruses.

Hundikangrute nime all tuntud nekropolis on loendatud ühtekokku 85 kivikalmet. Neist umbes 40 asuvad tihedasti üksteise kõrval, sageli algab ühe kalme kuhjatis teise jalamilt. Hundikangrute vanus ulatub 2000 aasta taha. Varaseimad neist on rajatud ilmselt juba nooremal pronksiajal (9.-8. sajandil e.Kr.). Hiliseimad kuuluvad eelrooma rauaaja lõppu ning rooma rauaaja algusesse, seega mõned sajad aastad enne ja pärast kristliku ajaarvamise alguspunkti (u 200 e.Kr.-200 p.Kr.).

Väliselt on kalmed enamasti ümmargused, 0,4-1,5 meetri kõrgused ning 5-15meetrise läbimõõduga kuhikud, mis koosnevad põhiliselt väiksematest paekividest. Maastikul paiknevad kivikirstkalmed harilikult rühmiti, 5-6 kalmet lähestikku. Tavaliselt maeti kivikirstkalmesse 3-4 inimest ning selline kalme oli ilmselt ühe pere matmispaik. Kalme kesksesse kirstu maeti tähtsaim surnu. Tõenäoliselt mattis oma surnuid kivikirstkalmetesse aga vaid üks osa Põhja- ja Lääne-Eesti elanikest — tolleaegne eliit.

Kivikirstkalmetesse matmise komme on Eestisse tulnud ilmselt Kesk-Rootsist. Seal hakati suuri kivikirstkalmeid ehitama juba vanemal pronksiajal. Rootsi kalmed võivad olla kuni 4 meetrit kõrged ning 40-50meetrise läbimõõduga. Kalmes on üks või mitu kivist kirstu ning neid ümbritsev(ad) kiviring(id). Kuigi Eesti kivikirstkalmed on Rootsi omadest väiksemad, on näiteks Jõelähtme noorema pronksiaja kalmete sisekonstruktsioon samalaadne. Üsna sarnaseid kalmeid leidub ka Soome edela- ja läänerannikul ning Põhja-Lätis.

Peamiselt Eesti põhja- ning lääneosas levinud kivikirstkalmed on põhilisteks muististeks, mis aitavad tungida varase metalliaja ühiskonna elu-olusse. Tänapäeva antroploogia aitab kindlaks teha kalmesse maetute soo, aga ka vanuse ning elu jooksul põetud haigusedki. Surnutele kaasa pandud esemetest ning kalmete ehitusest võivad arheoloogid samuti üht-teist järeldada.

Juba 20. sajandi esimesel veerandil
Hundikangrud on muinsusuurijate huviobjektiks olnud juba kaua aega. Esimesteks kaevajateks olid baltisakslastest amatöörarheoloogid, kes 1920. aastatel tegelesid kümmekonna kalmega. Tolleaegsete oskuste kohaselt pakkus neile huvi vaid kalme keskosa, kus teati asuvat paekividest kirst, ülejäänud kalme jäi aga läbi uurimata. Neist kaevamistest lahti jäetud sammaldunud ning osaliselt varisenud paeplaatidest kirstud on Muuksis veel praegugi näha.

1930. aastate teisel poolel, 1980. ning 1990. aastatel toimusid Muuksis uuesti arheoloogilised kaevamised.

Kõik pole klassikalised
Hundikangrud pole kõik sugugi ühtmoodi rajatud. Klassikalises kivikirstkalmes on keskel paekividest põhja-lõunasuunaline kirst, mida ümbritseb kas üks või mitu pae- või raudkividest ringi. Keskne paekividest, harilikult 2 x 0,8meetrine kirst kaeti pealt suurte paeplaatidega. Kirstule kuhjati väiksemaid kive. Nendega täideti ka kirstu ja ringmüüri(de) vaheline ala, kuhu mõnikord samuti maeti. Kuid Hundikangrute hulgas leidub ka teistsuguse ehitusega kalmeid. Mõnel neist on keskel mitu üksteise kõrval paiknevat kivikirstu. Mitmes kalmes on avastatud lisaks kesksele kirstule veel teisigi kirste või kirstutaolisi moodustisi kalme ülejäänud osadest.

Üht omalaadse ehitusega kalmet uuriti allakirjutanu juhatusel kahel viimasel suvel. See baltisakslaste poolt osaliselt kaevatud matmispaik on oma 11meetrise läbimõõduga üks suuremaid Hundikangrute seas. Lahtikaevatud keskse põhja-lõunasuunalise kirstu pikkus oli hariliku 2 asemel 4,5 meetrit ning seda ümbritses kalme pealispinna tasemel suurtest raudkividest ovaalne ääris. Baltisakslaste andmeil olid tollesse kirstu maetud vanem, 50-60aastane mees ning noor, umbes 25aastane naine. Ebatavaliselt pikk kirst oligi peamiseks põhjuseks, miks omal ajal kaevamisteks just see kalme valiti.

Järelkaevamiste käigus selgus, et kalmes oli veel kolm kesksega paralleelset umbes 2 meetri pikkust kirstu. Kõik need olid horisontaalselt laotud paekividest müüridega ning nende otsad olid tähistatud serviti asetatud suurte paekiviplaatidega. Sellised plaadid puudusid vaid paari kirstu põhjaotsas — põhjuseks võivad siin olla nii hilisemad järelmatused kui ka baltisakslaste uurimistöö. Mõlemal juhul võisid esialgsed püstplaadid puruneda. Pole siiski võimatu, et mainitud kirstuotsad mingil põhjusel lihtsalt tähistamata jäid. Harilikult kirstude põhja kattev paekivisillutis puudus neis kirstudes samuti, surnud olid maetud looduslikule põhjarähale. Kirste piiras ebakorrapärase kujuga suurematest paekividest laotud madal ringmüür.

Mehed, naised, lapsed
Kalmesse on Ajaloo Instituudi paleoantropoloog Jonathan Kalmani uuringute kohaselt maetud 11 inimest. II kirstu (vt. joonis) oli maetud 20-25aastane u. 175 cm pikk kõverdunud selgrooga mees. Tema esihambad olid tagumistest tunduvalt rohkem kulunud, mistõttu võib oletada, et neid kasutati pidevalt näiteks loomanahkade pehmeksnärimisel või taimede koorimisel. III kirstust leiti osa üle 45aastase naise luustikust. Naise alalõualuul oli luukoekasvaja, mis tõenäoliselt valu ei põhjustanud ning saatuslikke tagajärgi kaasa ei toonud. IV kirstu olid maetud 25-35aastane mees ning 8-10aastane laps. Ligilähedaselt 175 cm pikkune mees oli lapseeast alates kannatanud korduvate haiguste ja/või viletsa ning ühekülgse toitumise läbi. Tema luustik annab põhjust oletada, et mehe töö nõudis pidevat kummardamist ning raskete asjade tõstmist. Lisaks sellele kasutas ka tema pidevalt oma hambaid millegi pehmeksnärimiseks.

Peale kirstude oli maetud ka kalme kuhjatisse. Leiti 2-3aastase lapse (joonisel ala 1) ning selle naabrusest (ala 2) veel kahe indiviidi luid — ühed 3-4aastase lapse, teised 12-13aastase nooruki skeletist. Nüüdisaegse antropoloogia abil on kindlaks tehtud, et ülejäänud osa nende laste luudest tuli päevavalgele vahetult väljastpoolt kalme ringmüüri. Keskse kirstu põhjapoolse otsa tagant (ala 4) leiti 20-24aastase naise korratult paiknenud luud, teine osa tolle naise luudest avastati aga samuti ringmüüri tagant. Luid-konte leiti veel ka joonisel numbriga 5 märgitud alalt. Tänapäevane analüüs selgitas, et need olid kuulunud mitte ühele, vaid hoopis kolmele inimesele: ühed III kirstu maetud naisele, teised eespoolnimetatud 12-13aastasele noorukile ning mõned umbes 7aastasele lapsele. Keskse kirstu lõunapoolse otsa tagant (ala 6) leiti 2-4aastase lapse luid — võimalik, et ühe varem nimetatud lapse omi.

Niisiis leiti Hundikangrute kaevamisel ühe inimese luid mitmest kalme piirkonnast. See viitab sekundaarsele (kahekordsele) matmisele, s.t. et algselt maeti kadunu ühte kohta (näiteks väljapoole kalmet ümbritsenud ringmüüri), pärast surnukeha lagunemist maeti aga (osa) luud(est) ümber ringmüüriga piiratud alale. Samasuguseid ümbermatmisi on mingil põhjusel toimetatud ka seespool ringmüüri. Võib vaid oletada, et neil oli mingi religioosne-rituaalne tähendus, mis kahjuks jääb praegu saladuseks.

Viiel luustikul esines raua puudusest põhjustatud aneemiat. Hambakaariest leiti vaid ühel korral. Selle vähesust võis põhjustada nii kõrge fluoriidisisaldus põhjavees kui ka surnute noorus — inimeste elu katkes lihtsalt enne haiguse arenemist. Viimast asjaolu kinnitab ka fakt, et kaariese eelset hambakattu esines 48 protsendil hammastest.

Tagasihoidlikud panused
Kivikirstkalmed on enamasti väga leiuvaesed ning taoline oli ka kõne all olev kalme. Ainsa kasutusaegse panusena leiti II kirstust koera lõikehammas. Teistest kalmetest on välja tulnud peamiselt savinõude kilde, mis võivad pärineda nii surnule kaasa antud toidunõudest kui ka hiljem kalmel peetud peiedest. Veel on avastatud töödeldud kvartsikilde, siledaks kulunud pindadega viljahõõrumiskive ning ihumiskive. Mõnel üksikul juhul on kalmest saadud ka klaashelmeid, raudesemeid või luust ehtenõelu.

Kuna kirstud olid väga sarnased ning ühesuguse konstruktsiooniga, lubab see oletadada, et need ehitati ühekorraga. Tõenäoliselt ei maetud neisse kõikidesse mitte kohe, vaid alles ajapikku, ning võimalik, et just sellepärast olid kirstude otsad tähistatud püstiste paeplaatidega. Viimased võisid paista kalme pinnale ning nende järgi oli kirstu vajaduse korral lihtne üles leida. Omalaadne on ka keskse kirstu tähistamine suurtest raudkividest äärisega. Võimalik, et sellega rõhutati sinna maetute tähtsust.

Lõpetuseks võib öelda, et Hundikangrute arheoloogilised kaevamised andsid uut ning huvipakkuvat materjali muistsete inimeste ja nende matmiskommete kohta ning võimaldasid saada tervikliku ülevaate sellest varem osaliselt kaevatud kalmest. Pärast kaevamiste lõppu kalme taastatakse.


tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee