6 / 1 9 9 8   S E P T E M B E R  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  ESTONIA hukule mõeldes
JAAN METSAVEER
Tallinna Tehnikaülikooli deformeeruva keha mehaanika professor, TTÜ mehaanikainstituudi direktor, füüsika-matemaatikadoktor,
mootorparvlaeva ESTONIA huku põhjuste uurimise Eesti, Soome ja Rootsi ühendkomisjoni liige
 
 
28. septembril möödus neli aastat päevast, mil hukkus reisiparvlaev ESTONIA. Ligi aasta on aga möödunud päevast, millal rahvusvaheline uurimiskomisjon esitas oma aruande laevahuku põhjuste ja päästeoperatsioonide kulgemise kohta ning andis oma soovitused ohutuse suurendamiseks laevanduses. Nüüd, pärast lõpparuande valmimist ning mõningat laagerdumist tahaksin veel kord kokku võtta m/p ESTONIA huku põhjused ning püüda hinnata ka üksikute instantside süüd.

Mida komisjon uuris?
Laevaõnnetus sel traagilisel ööl sai teatavasti alguse sellest, et lainejõud murdsid laeva küljest lahti tema ülestõstetava ninaosa - visiiri. Miks nii juhtus ning kas see oli laevahuku peamine põhjus? Selline oli esimene küsimustering, millele pidi vastama komisjon. Teisena oli vaatluse all laevapere osa laevaõnnetuses, et teada saada, kas laeva käitati õigesti ja kas teda oleks saanud päästa pärast õnnetuse esimeste märkide avaldumist. Kolmas osa komisjoni töös puudutas reisijate evakuatsiooni laevast ja hilisemat päästmist merest. See viimane teema ei ole sugugi vähemtähtis kui eelmised, kuid kuna ta jääb minu tegevusalast kaugemale, siis seda ma siin ei käsitle.

Üheks keerukamaks tehniliseks proleemiks, millega komisjon tegeles, oli visiirile mõjunud tegelike lainejõudude väljaselgitamine. Selleks tehti mitmeid arvutusi, kuid täpsemad andmed saadi mudelkatsetustest Göteborgis. Nii mudelkatsetused kui ka teoreetilised arvutused näitasid, et visiirile mõjuvad lainejõud sõltusid kõige rohkem lainete kõrgusest. Lainete kõrguse mõõduna kasutatakse "määravat lainekõrgust" ja seda tehti ka nüüd. See kõrgus saadakse niisuguse arvestuse järgi, et ligikaudu 90% lainetest on madalamad ja 10% kõrgemad kui määrav lainekõrgus.

Teiseks oluliseks parameetriks oli laeva kurss lainete suhtes - otse vastulainet sõites on lainejõud peaaegu kaks korda väiksemad kui lainete suhtes 30° nurga all kurssi hoides, nagu seda tegi ESTONIA. Ja kolmandaks oli vaja arvestada visiirile mõjuva jõu määramisel laeva kiirust.

Sõites vastu või peaaegu vastu lainet, hakkab laev pikisihis õõtsuma. Põiksuunas ESTONIA oluliselt ei rullunud, sest selle kustutasid spetsiaalsed stabilisaatorid. Pikisihiline õõtsumine ei ole aga ühtlane. Aegajalt kasvab võnkeamplituud suureks ning kui siis laevanina alumisse asendisse jõudmisel tuleb just parajasti järgmine lainehari tekib visiirile tugev löök. 28. septembril 1994. a. toimusid sellised löögid ESTONIA visiirile umbes iga 50-60 sekundi järel. Loomulikult ei ole kõik niisugused löögid ühe tugevused. Löögi tugevus sõltus sellest, kui sügavale vette sukeldus laeva vöör, millise kiirusega lõi laine vastu visiiri, kas lainefront oli visiiri välispinnaga paralleelne või mitte, jne. Teatud pikema aja järel aga tekkisid eriti tugevad löögid, mille jaoks ei ole vaja erilist ekstrakõrget lainet, vaid piisab erinevate suurimate mõjurite kokkulangemisest. Visiiri lukkude tugevuse hindamisel on löögijõust olulisem visiiri hingedele mõjuv jõumoment, mis võrdub jõu ja jõuõla (jõu mõjusirge kaugus jõurakenduspunktist) korrutisega ja seda mõõdetakse njuutonmeetrites (Nm). Eriti suured lainejõudude momendid tekkisid ainult siis, kui löögijõud rakendusid ESTONIAle iseloomulikule, kaugele ette ulatuvale laiale vöörieendile. See sai toimuda ainult siis, kui määrav lainekõrgus oli ligi 4 meetrit või üle selle. Madalama lainetuse puhul selliseid ekstrasuuri momente ei täheldatud, sest siis lained ei ulatunud lööma vastu vöörieendit. Määravatel lainekõrgustel üle nelja meetri kasvas aga lainekõrguse kasvamisel visiiri avav moment väga kiiresti. Eksperimendi käigus suurim moment 55 MNm (meganjuutonmeeter) mõõdeti määraval lainekõrgusel 5,5 m. Õnnetuse ajal mõjuv suurim moment võis komisjoni hinnangul olla kuni 20 MNm, kuid nii suure momendi tõenäosus oli väga väike. Ilmselt ei ületanud see suurus oluliselt 15 MNm.

Mis puutub sellesse, kuidas mõjutas suurimat avavat momenti laeva kiirus, siis see mõju ei olnud nii suur nagu oleks võinud arvata. Visiirile mõjuv lainejõud kahanes kiiruse kahanedes küll märgatavalt kuid avav moment mitte nii kiiresti. Sellest tulenevalt laeva kiiruse vähendamine 14,5 sõlmelt 10 sõlmele ei oleks päästnud laeva, sest ka 10 sõlmese kiiruse puhul oleks avav moment olnud piisavalt suur selleks, et purustada visiiri lukud.

Veealune ülesvõte visiiri kinnitavast põhjalukust -
pildi keskel on näha purunenud lukukõrvad.

Õnnetuse peapõhjused
Kõigepealt oli vaja selgitada, milline oli visiiri kinnituste tugevus. Algul kahtlustati, et toimus nn. väsimuspurunemine, kus tsüklilise koormuse mõjul tekivad algul mikropraod, mis hiljem arenevad suurteks makropragudeks. Juba visiiri ülestõstmisel aga selgus, et tegu ei ole väsimusega. Visiiri kinnituste purunemiskohtades väsimuspragude jälgi ei leitud. Lainekoormuse iseloom ja hilisemad arvutused ning purunemiskohtade uuringud kinnitasid seda. Kõrvutades erinevate arvutuste abil leitud teoreetilisi tulemusi eksperimentaalselt saadud tulemustega, komisjon tõdes, et visiiri uute, pragudeta kinnituste purustamiseks vajalik avav moment oli samuti umbes 15 MNm. Seega ka uue visiiri kinnitused olid liiga nõrgad, et vastu seista lainelöökidele. Juba pikemat aega ekspluatatsioonis olnud laeva visiiri kinnitused aga ei saanud olla tugevamad vaid ainult mõnevõrra nõrgemad. Arvestades veel seda, et mudelkatsetuste käigus mõõdetud suurim moment 55 MNm ei pruukinud olla lainejõudude momendi ülempiir ning et visiiri kinnitusi purustav moment peaks ületama lainejõudude momendi vähemalt kolm korda, näeme, et visiiri kinnitused olid üle kümne korra nõrgemad kui nad oleksid pidanud olema.

Teiseks tõsiseks puuduseks oli rammvaheseina pikenduse puudumine ülalpool autotekki. Selle vaheseina mõte ongi selles, et kui laeva vöör (visiir) saab mingil põhjusel vigastada ning kaotab veekindluse, et ka siis vesi ei pääseks laeva, sest õigesti projekteeritud ja ehitatud laev ei tohi hukkuda ka siis, kui tal tuleb visiir eest ära, olgu siis kas merejõudude mõjul, kokkupõrke tagajärjel, või mingil muul põhjusel.. Seetõttu ei tohi rammvahesein asetseda liiga ees, et visiiri vigastuse korral ei saaks ta ise vigastatud ega ka liiga kaugel vöörist, et visiiri purunemisel liiga palju vett ei satuks laeva. Seda vaheseina võib asendada ramp (ülestõstetav sisse-väljasõidu platform) kui ta astseb piisavalt kaugel vöörist. ESTONIA-l oli ramp vahetult visiiri taga ning liiati veel visiiriga mehaaniliselt seotud nii, et kui visiir kukkus eest ära siis tõmbas see ka rambi lahti. Tulemuseks oli see, et pärast visiiri ärakukkumist pääses vesi vabalt autotekile. Suurema hulga vee sattumisel autotekile kaotab laev stabiilsuse, vesi valgub ühte pardasse ning laev läheb ümber.


Sillast avanev vaateväli, millest visiir jäi välja

Seega õnnetuse peapõhjusteks olid:
a) visiiri kinnitused olid liiga nõrgad,
b) puudus nõuetekohane rammvaheseina pikendus ülalpool autotekki,
c) ramp oli visiiriga mehaaniliselt seotud nii, et visiir ära kukkudes tõmbas see lahti ka rambi.

Õnnetuse kulgu soodustasid veel see, et visiir ei olnud sillast nähtav ning et sillas ei olnud mingit signalisatsiooni, mis oleks andnud märku visiiri kinnituste purunemisest.

Eelnevast jääb aga õhku küsimus, miks see ei juhtunud varem. Põhjus on selles, et suurema osa oma elueast sõitsid nii ESTONIA kui ka tema sõsarlaev, praegune MELOODIA vetes, kus lainekõrgused on väiksemad. Sõsarlaeva MELOODIA lukud purunesid esimese kuu jooksul pärast uuele, Saksamaa ja Rootsi vahelisele liinile tulekut, ESTONIA aga pidas vastu üle poolteise aasta enne kui kohtas tema jaoks liiga kõrget lainet.


Parvlaeva ESTONIA merest ülestõstetud visiir
Eelnevast jääb aga õhku küsimus, miks see ei juhtunud varem. Põhjus on selles, et suurema osa oma elueast sõitsid nii ESTONIA kui ka tema sõsarlaev, praegune MELOODIA vetes, kus lainekõrgused on väiksemad. Sõsarlaeva MELOODIA lukud purunesid esimese kuu jooksul pärast uuele, Saksamaa ja Rootsi vahelisele liinile tulekut, ESTONIA aga pidas vastu üle poolteise aasta enne kui kohtas tema jaoks liiga kõrget lainet.

Kes on süüdi?
Millest tulenesid sellised vead ning kes on süüdi ja miks komisjon ei tuvastanud süüdlasi?

Komisjon kui ametlik instants saab tegutseda ainult temale antud volituste piires. Komisjoni ülesandeks oli avarii põhjuste kindlakstegemine ja soovituste andmine meresõiduohutuse suurendamiseks, mitte aga süüdlaste otsimine. Demokraatlikus ühiskonnas toimub süüdimõistmine ainult kohtus. Iga inimene, kaasaarvatud komisjoni liige võib aga avaldada oma isiklikku arvamust. Minu subjektiivset arvamust kujutab endast ka käesolev kirjutis.


Joonis 1.
1-Visiiri tekile ehitatud karp
2-ramp
3-külglukk
4-põhjalukk
5-hüdrauliline käitur, mis tõstab üles visiiri
6-visiiri hing
7-visiiri tala
8-rambi ülemine ots, mis ulatus visiiri tekile ehitatud karpi.


Mis puutub laevapere tegevusse, siis komisjon jõudis seisukohale, et laevapere tegevusele enne õnnetust ei saa midagi ette heita. Juhuslikult päeval enne õnnetust viidi Tallinnas läbi laeva demonstratsioon-kontroll ja selleks kasutati ESTONIAt. Kontrolli juhtisid kogenud Rootsi inpektorid. Kontrolli käigus tõsiseid puudusi ei avastatud. Korras olid ka visiiri lukud. Laevaehitajate väide, et põhjalukk ei olnud originaalne, on savijalgadele ehitatud, sest värvianalüüs näitas, et põhjalukku on värvitud vähemalt 7-8 korda ja alusvärvi koostis oli sama mis mujal. Ka sõidukiirus ei olnud ülemäära suur (SILJA EUROPA sõitis paralleelselt ESTONIA-ga sama kiirusega) ning mõnevõrra väiksem kiirus ei oleks päästnud laeva.

Silda jõudis esimene signaal sellest, et midagi on korrast ära, mõni minut enne kella üht kui vahimadrus kandis ette, et olles rambi juures ta kuulis tugevat kolksu. Kui ta umbes viie minuti jooksul enam midagi ei kuulnud kästi tal kontrollreidi jätkata. Teine signaal saabus umbes 7-8 minutit peale üht, kui keegi helistas silda, et vöörist kostab kolkse. Komisjoni arvates oleks siis tulnud laeva kiirust vähendada. Tegelikult kiirust ei vähendatud, kuid vahimadrus saadeti vaatama milles on asi. Autotekile vahimadrus aga enam ei jõudnud.

Hilisema analüüsi põhjal komisjon jõudis seisukohale, et ka kiiruse vähendamine pärast helistamist ei oleks võimaldanud laeva päästa. Meeskonnale heideti ette ka vähest infovahetust masinaruumi ja silla vahel.

Laevaehituslikud vead olid see-eest märksa olulisemad.

Kuna lainekoormuste täpne määramine on küllaltki keerukas ja kallis, siis klassiühingud on välja töötanud lihtsad valemid ligikaudse koormuse, nn. arvutuskoormuse määramiseks. Osutus, et ESTONIA ehitamise aegsed Bureau Veritas arvurtukoormused ei olnud kooskõlas tegelike lainekoormustega. Arvutuskoormuse abil leitud kinnitusseadmete visiiri kinni hoidev moment hingede suhtes oli ainult 12 MNm, seega palju kordi väiksem kui tegelik lainejõudude moment. Selle ebakõla eest peaks vastutama ainult Bureau Veritas. Lisaks sellele osutus, et ka visiiri lukkude (kinnitusseadmete) tugevus ei vastanud arvutuskoormusele. Nagu eelpool õeldud, oli lukkude visiiri kinni hoidev suurim moment ainult umbes 15 MNm, kuid arvutuskoormuse vastuvõtmiseks oleks pidanud olema viimasest vähemalt kolm korda suurem, st. 36 MNm. Selles viimases ebakõlas on süüdi põhiliselt laevatehas, kuid ka Bureau Veritas kui kontrolliv organ.


Üks visiiri prunenud hingedest
Rammvaheseina pikenduse puudumise ja rambi ülemise otsa visiiri tekile ehitatud karpi ulatumise eest peaks samuti eeskätt vastutama ikkagi laevaehitaja, kuid ka siin on teisi, kellega süüd jagada, sest samu vigu esines ka teistel laevadel, täpsemalt, need vead olid muutunud halvaks traditsiooniks Läänemere basseinis. Seda tunnistasid vahetult enne lõpparuande esitamist ka mitme riigi mereadministratsioonid. Mereadministratsioonide süü on kindlasti ka see, et varasematele paljudele visiiri kinnituste purunemisele ei põõratud piisavalt tahelepanu.


Veel üheks ebakõlaks oli see, et laevale oli antud "deep sea" (piiranguteta sõidupiirkond) klass. Kuna laeva ei ehitata ju nii, et teeme midagi valmis ja pärast vaatame mis sai, siis kui telliti "deep sea" klassi laev, oleks pidanud laevaehitaja ka ehitama laeva mis vastab "deep sea" klassi nõuetele, mitte aga sõiduks kuni 20 miili rannast, nagu väidab laevatehas. Kui aga laev telliti sõiduks kuni 20 miili rannast, siis ei oleks laevatehas tohtinud ehitada rangematele nõuetele vastavat kallimat laeva ning Bureau Veritase seda klassi kinnitada.

Miks see ikkagi juhtus?
Kokkuvõttes, vigu oli palju mis viitab paljude instantside ükskõiksele suhtumisele ESTONIA ohutusnõuete täitmisel. Kogu selle suhtumise tagapõhjaks tundub aga olevat teadmiste puudus võimalike visiirile mõjuvate lainekoormuste kohta. Ei osatud arvata, et sellise laia ja kaugele ette ulatuva vöörieendiga visiiri puhul tekivad sellised suured avavad momendid. Ka visiirilukkude konstruktsioon viitab sellele, et neid ei peetud vastutusrikasteks sõlmedeks ning sellest tulenevalt ei pööratud neile ka tõsist tähelepanu.


tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee