5 / 1 9 9 8   A U G U S T  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Suri viimane eestlane...
intervjuu demograaf Kalev Katusega
 
 
Niisugust uudist demograafidel veel ei ole, lõpetas meie jutuajamise rahvastikuteadlane Kalev Katus. Vestlesime Kalev Katusega Eesti Kõrgkoolidevahelises Demouuringute Keskuses, kus esitasin talle ühe pika ja lohiseva küsimuse, mis kõlas ligikaudu nii.
Eestlaste iive on juba mõned aastad olnud negatiivne - see on üldiselt teada. Reageeritakse tollele faktile aga erinevalt. Ühed hindavad olukorda väga ohtlikuks, teised väidavad, et eestlaste arv on ennegi katastroofiliselt vähenenud (näiteks pärast Suurt nälga ja Põhjasõda), kuid rahvastik on ikka taastunud. Küllap läheb nii ka nüüd. Pealegi ei andvat eriline rahvastikupoliitika niikuinii mingeid tulemusi - seda näitavat lääneriikide kogemused, kus ei ole ju suudetud sündimust oluliselt tõsta. Kuidas siis olukorda ikkagi hinnata?

Praegust Eesti olukorda ei saa võrrelda Põhjasõja-aegsega, sest traditsiooniline demograafiline taasterezhiim enne demograafilist üleminekut oli põhimõtteliselt teistsugune. Tollal taastus rahvastik rutem, sest põlvkonnad vahetusid kiiresti. Keskmine eluiga oli 25-35 aastat ja kui mees löödi maha paar aastat varem, siis tema potentsiaalsest elust läks vähe kaduma.

Samast asjaolust lähtudes saab võrrelda mõnede meie lähemate Euroopa rahvaste arengut pärast Teist maailmasõda. Kõige suuremaid kaotusi selles sõjas kandsid leedulased, poolakad ja valgevenelased - ca 25% rahvastikust, eestlaste kaod olid 17-18%. 1998. aastaks on poolakad, leedulased ja valgevenelased ammu (u. 1960. aastail) ületanud sõjaeelse taseme, eestlasi oli aga enne negatiivset iivetki 10% vähem kui sõja eel. Põhjus peitub demograafilises arengutasemes, mil sõda rahvast tabas. Eesti oli demograafiliselt arenenum, põlvkondade vaheldus oli siin pikem. Kui üks inimene sai surma, siis tähendas see poolakatele hoopis väiksemat keskmist inimaastate kadu kui eestlastele.

Niisiis ei ole õige loota, et Liivi või Põhjasõja aegne skeem toimib modernse taastetüübi puhul. Nüüdse mudeli heaks näiteks on hoopis Ameerika: indiaani rahvas on olemas, neid on 2-3 korda rohkem kui eestlasi, aga nad ei määra ühiskonnas midagi. Probleem peitub võimes organiseerida riigikorraldust jne. Selles mõttes sai Eesti iseseisvumine teoks viimasel hetkel, aastal 2020 ei oleks see kindlasti enam võimalik. Nii nagu täna on iseseisvumine peaaegu välistatud näiteks Mordvas, kuigi mordvalasi on rohkem kui eestlasi. Määrab see, kas areng on pikemat aega olnud taanduv või laienev.

Demograafilised kriisid (sõjad, näljaajad, epideemiad) tabasid minevikus aeg-ajalt kõiki rahvaid ja riike ning selles mõttes valitses tasakaal. Aga kriiside tõttu on paljud rahvad ka hävinud. Meie lõuna- ja idanaabrid 13. sajandist on peaaegu kõik kadunud, eestlased on siin Läänemere lõuna- ja idakaldal omamoodi relikt. Näiteks Preisimaalt on hävinud vanad aistid, nende järel kadusid preislased, siis sakslased ja ega sinna jää ka venelased. See on nagu rahvaste kalmistu. Rahvana on kadunud või kadumas vendid, švaabid, kurelased, liivlased, vadjalased, vepslased, ingerlased.

Tänane Lääne-Euroopa suhtub sündimusse väga tõsiselt
Lääne- ja Põhja-Euroopas oli sündimus alla taastetasandi suhteliselt lühikest aega juba 1920.-1930. aastatel, kuid 1960. aastate keskpaigani valitses seal sõjajärgne beebibuum. Alles siis langes sündimus süstemaatiliselt alla taastetasandi ja on seda olnud tänaseni, seega suhteliselt pikka aega, 25-30 aastat. Selgituseks - sündimus alla taastetasandi tähendab, et iga järgmine põlvkond on oma vanemate põlvkonnaga võrreldes pisem. Niisugune olukord ei saa kesta, vaid lõpeb ikka ühel või teisel viisil - kas sündimus tõuseb või ühiskond kaob. (Kui kaua niisuguse madala sündimuse puhul ühiskond vastu peab, seda on Kalev Katuse sõnul suhteliselt lihtne arvutada.)

Tähelepanu väärib aga asjaolu, et kui sündimus Läänes langes, siis tegelemine rahvastikuprobleemidega kasvas plahvatuslikult. Näiteks ameeriklased lõid korraga, ühe ja sama riikliku programmi alusel ca 30 rahvastiku-uurimise keskust, sama juhtus Euroopas. Niisiis - suhtumine neisse probleemidesse Lääne-Euroopas ja Eestis on kardinaalselt erinev (kuigi sündimuse tase ise on ehk võrreldav). Lääne poliitikudki tunnetavad probleemi täiesti teistmoodi, kinnitab Kalev Katus. Kohtudes kaks aastat tagasi Saksamaal sealse parlamendikomisjoniga (mis oli huvitatud Balti riikide rahvastiku arengust), hämmastas Kalev Katust asjatundlikkus, mida poliitikud demograafia-alaste n.-ö. tehniliste asjade suhtes osutasid. Kuid vähene huvi rahvastiku arengu vastu valitsuse ja parlamendi tasemel ei iseloomusta ainult Eestit, vaid päris mitut Ida-Euroopa riiki, rõhutab Kalev Katus.

Eestlased mõtlevad ainult iibele
Tänapäeval kasutatakse demograafias terminit mittestabiilne ehk mittejätkusuutlik. Eestis seostatakse see mittejätkusuutlikkus üsna üheselt sündimuse ja iibega. Seda teevad nii need, kes leiavad, et olukord laheneb iseenesest (nagu pärast Põhjasõdagi) kui ka need, kes väidavad, et tegu on tõsise kriisiga. Ühed rõhutavad, et eestlased surevad välja, teised leiavad, et nende jaoks on see liiga kauge probleem, nemad ju veel ei sure. Ja neil on õigus, sest rahvastikuprotsessid on piisavalt inertsed - täna 55aastane poliitik jõuab pensionile minna ja koguni pensioni saada, enne kui demograafiliselt midagi olulist muutub.

Lääs mures pärilike haiguste pärast
Euroopas seevastu hakati sündimuse probleemiga kohe alguses tegelema hoopis laiemalt. Näiteks on selgunud, et madala sündimuse puhul muutub rahvastiku geneetiline struktuur. Lihtsustatult ja teaduslikult mitte päris korrektselt öeldes - kui iga järgmine põlvkond on väiksem, siis sama hulk geneetilisi haigusi jaguneb märksa väiksema arvu inimeste vahel.

Probleem on ühine kõigile rahvastele, kel sündimus alla taastetasandi. Ei karda ju sakslased esialgu veel väljasuremist, aga geneetilised probleemid ohustavad neidki.

Samas ei kulge need geneetilised protsessid igal pool päris ühtemoodi - näiteks soomlaste ja portugallaste geneetilised haigused pole sarnased. Seda valdkonda põhjalikult uurinud soomlased väidavad, et neil sagenevad haigused, mida mujal Euroopas kohtab vähe, ja vastupidi - soomlaste seas esineb harva neid kõrvalekaldeid, mis mujal Euroopas sagedased. Tegemist võib olla mingi soomeugriliku ja omalaadse, juba kaugest minevikust kaasa tulnud geneetilise omapäraga. Kuid on ka teine võimalus. Soome areng Euroopa äärel käis suhteliselt omaette, n.-ö. vere segamist, nagu näiteks Eestis (muistne vabadusvõitlus, Liivi sõja aegsed tatarlaste retked jne.), on Soomes olnud vähem (vt. ka Leena Peltonen-Palotie. Soome kui suur geneetikalaboratoorium. "Horisont 7-8/1996). Probleemile aitaks vastata eestlaste rahvastikugeneetiline uurimine, kuid meil sellest vallast ülevaadet pole. Geneetilisi uurimusi küll tehakse, aga mitte sellest vaatepunktist, et kuidas rahvastiku taaste teisenemisel muutub rahvastiku geneetiline struktuur.

Rikastes riikides hakkab pension langema
Kui sündimus kukub alla taastetasandi, siis ca 30-40 aasta pärast muutub riigi maksupoliitika. Ja muutub nii, et kui suurearvuline põlvkond jõuab vanuriikka, siis keskmine pension hakkab suhteliselt langema. Euroopas leiab see aset kohe pärast uue sajandi saabumist - 2000. aasta järel. Ja mõnes rikkas riigis, näiteks Šveitsis, on see muutus juba käes. Kõik rikaste Lääne riikide pensionärid hakkavad elama suhteliselt vaesemalt, kui nad elasid varem. See on demograafiline probleem, mida oli ette näha 1960. aastatest. Läänes käsitletaksegi seda madala sündimuse ühe aspektina, meile on aga taoline lähenemine veel võõras ja meie ühiskond aina loodab pensionäride olukorda parandada.

Soome ei soodusta põllupidamist, vaid ajab arukat rahvastikupoliitikat
Siinkohal sobib kõrvalepõige, mis iseloomustab hästi meie vildakat arusaamist Lääne rahvastikupoliitikast. Eesti põllumehed räägivad siiani, et Soomes soodustatakse põllupidamist. See ei ole aga sisuliselt õige. Soome reguleerib hoopis rahvastiku regionaalset paiknemist - riik on huvitatud, et tema territoorium oleks suhteliselt ühtlaselt rahvastikuga kaetud. Miks? Kõige lihtsam vastus kõlab - see on odavam. Näiteks Eestis läheb aastal 2000 kooli kaks korda vähem õpilasi kui praegu. Ja kui tänavu jäi meil 6-7 kooli allapoole tasuvuse taset, siis aastal 2000 saavad seda olema pooled koolid (juba praegu on teada, kus nad asuvad). Ja riigi ees seisab suur regionaalprobleem: paned koolid kinni, lahkuvad neist piirkondadest viimasedki lapsed koos vanematega. Jätad koolid alles - tuleb rohkem maksta.

Nii võiks veel rääkida paljudest asjadest, mis näivad seisvat omaette, kuid tegelikult on seotud sündimusega, ja mille taga seisab üks baasprotsess - mittejätkusuutlik rahvastikutaaste. Näiteks on ühiskonna korraldamiseks väga oluline teada, kas lapsed jagunevad nii, et kõigis peredes on üks laps või on pooled naised lasteta ja ülejäänutel on kolm last. Kasvatus ja pedagoogiline lähenemine nii kodus kui koolis on neil puhkudel küllaltki erinev.

Rahvastikupoliitika - on sellest kasu?
Probleemide tähtsuse järjekorda Euroopas iseloomustab selgesti 1999. aastal toimuv konverents "Kairo +5", kus on otsustatud arutada kahte põhilist ja üht regionaalset küsimust. Need kaks põhilist on: mittejätkusuutlik sündimus ja rahvastiku vananemine. Euroopa peab neid olulisemaks kui näiteks rännet, kui välismaalastega seonduvat, tööturgu, sotsiaalkindlustust. Kõneks tulev ja kogu maailmajagu puudutav regionaalne probleem on tervisekriis Kesk-Euroopas.

Miks siis ikkagi just need küsimused? Euroopas on tehtud 30 aastat uurimistööd ning vaatamata sellele ei teata, kuidas tõsta sündimus taastetasandile, kuigi Euroopa mõistab nüüd palju täpsemalt, millised ohud liialt madala sündimusega kaasas käivad.

"Aga siis on ju ikkagi õigus neil, kes väidavad, et mingit efektiivset rahvastikupoliitikat polegi võimalik välja töötada?" küsin Kalev Katuselt.

Jah, nii võib tõesti öelda. Aga küsimusele saab läheneda ka teisiti. Näiteks kuigi Soomes ja Portugalis on sündimus alla taastetasandi, on see Soomes siiski 30% kõrgem. Taastetasandist allapoole jääv sündimus on üldine probleem, kuid pole ükskõik, kui madal see on.

Teine näide. Prantslaste sündimus on alla taastetasandi olnud pikka aega ja nad on proovinud kõikvõimalikke meetmeid, kuid ülespoole pole see tõusnud. Aga kui neilt küsida, kas sel tegevusel on mõtet, ütlevad nad - te vaadake meie naabermaid. Nii Belgias, Saksamaal, Hispaanias kui ka Šveitsis on sündimus veel madalam (seejuures on tegu erinevate riikidega - Šveits rikkam ja Hispaania vaesem kui Prantsusmaa). Prantslaste jõupingutuste tulemus väljendub selles, et madala sündimuse juures on neil see siiski 20% kõrgem kui naabritel.

Eesti on hetkel just mitte Euroopa kõige madalama, aga oma regiooni mitte sobiva sündimustasemega. Me jääme Skandinaaviamaadest maha 20-30%, juba isegi 30-40% ning oleme selle näitaja poolest sarnased Venemaale.

"Tugev" perekond ei ole pääsetee!
Mõni aeg tagasi jõudis avalikkuse ette fakt, mis mittedemograafidele mõjus šokilaadselt. Nimelt arvati kaua aega, et palju lapsi sünnib seal, kus on traditsiooniliselt "tugev" perekond, ja et naiste emantsipatsioon, nende suur tööhõive, soov karjääri teha, suur vallaslaste protsent, kõrge lahutumus, suur vabaabielude osakaal jne. seonduvad madalama sündimusega.

Siis aga selgus, et vaid ühes Lääne-Euroopa riigis tõusis 1990. aastate alguses (küll väga lühikeseks ajaks) sündimus taastetasemele välja. See juhtus Rootsis - riigis, kus naised on ehk ühed emantsipeerunumad ja käivad kõige enam tööl, kus on palju vallaslapsi jne. Sündimus Rootsis küll langes uuesti, kuid juba 5-6 aastat on kõige kõrgema sündimusega piirkond Euroopas Põhja-Euroopa. Sündimus on seal ligi 40% kõrgem kui Lõuna-Euroopas. Ehk teiste sõnadega - kõigis valdavalt katoliiklikes maades (Kreekas, Itaalias, Hispaanias, Portugalis), kus perekond on suhteliselt tugev ja vabaabielusid vähe, on sündimus madalam. Kuidas seda fakti hinnata? Mõned ütlevad, et nüüd ei oska nad enam midagi arvata, teised - kuna nimetatud protsessid sündimust ei sega, siis avab see pigem uusi võimalusi rahvastikupoliitika kujundamiseks.

1980. aastate lõpul selgus ka, et mida konservatiivsem on riigi poliitika, seda vähem suudab ta sündimust mõjutada. Eestis käsitletakse neid küsimusi aga äärmiselt konservatiivselt - sündimuse puhul räägitakse eeskätt suurperedest, mis tänapäeval olukorda ei mõjuta, sest neid on ühtemoodi vähe (3-4% naistest) olnud viimased 60 aastat. Tegelikkuses saab määravaks hoopis ühe- ja kolmelapseliste perede vahekord (üldine suund on kahele lapsele; neid, kes lapsi üldse ei taha, on vähe).

Eesti konservatiivsus väljendub ka seadustes, mis meil nagu N. Liidu ajast pärit. Meie 1994. aasta Perekonnaseadus ei kuulu selles tähenduses Põhjalasse. Ja kui Eestis püütaks hetkel sündimust tõsta, siis ilmselt rakendataks valesid abinõusid, kardab Kalev Katus. Nii juhtus laulva revolutsiooni ajal, mil taheti kasvatada eesti peret, suurenes aga hoopis immigrantide sündimus, mis oli 20 aastat olnud eestlaste omast madalam, siis aga tõusis samale tasemele. Vead on seda kergemad tulema, et Eesti on ainus Euroopa riik, kus ei tehta ametlikke demograafilisi uuringuid.

Eestit tabab sündimustsunami
Sündimuse langus Eestis 1980. aastatel ja 1990. aastate alguses oli palju järsem kui üheski Euroopa riigis. Absoluutarvudes: 1989. aastal sündinud 25 000 lapsest jäi aastaks 1997 järele veidi alla 13 000, kadusid pooled.

Teine oluline fakt - 20. sajandi kõige arvukam sünnipõlvkond (1989) ja kõige väiksem (1997) paiknevad väga lähestikku, nende vahele jääb 7-8 aastat. See muudab ühiskonna organiseerimise väga raskeks. Tekib laine, mida võiks nimetada sündimustsunamiks või sündimus-elninjoks. Kuidas see ühiskonda tabab? Näiteks 1997. aastal läks kooli kõige rohkem lapsi sel sajandil. Tuli juurde teha klassikomplekte, võtta ametisse uusi õpetajad, teades, et seitsme aasta pärast pole neil tööd. Õpetajaks aga ei õpita seitsmeks aastaks.

Lainetus jätkub
Oletame, et eestlaste sündimuse langus peatub praegusel tasandil - ca 25 000 meest-naist sünnitavad ca 13 000 järglast. Sünnitajate põlvkond püsib suuruses 25 000 kuni aastani 2015(2020), pärast seda saab see olema 13 000. See pole ennustus, seda me teame. Ja põlvkond, mis sünnib aastal 2015(2020) on vaid 6000. Selleks, et ka aastal 2015(2020) sünniks 13 000 last, peaks sündimus tõusma 1970.-1980. aastate tasemele. Aga põlvkond suuruses 25 000 ei ole pärast aastat 2015(2020) enam põhimõtteliselt võimalik. Selleks peaks eesti peres olema keskmiselt 4-5-6 last, aga niisugust näitajat pole Eestis iialgi olnud.

Hetkel on eestlaste sündimus madal ja iive negatiivne, aga see pole midagi võrreldes olukorraga, mis tekib aastal 2015. Siis langeb eestlaste iive hüppeliselt. See on meie spetsiifiline probleem, mida Lääne-Euroopas pole olnud ja mida seal pole ka uuritud.

Kaua kulub aega eesti rahva kadumiseks?
Bioloogliselt eestlased ju ei kaogi. Aga rahvuse seisukohalt on sellele küsimusele väga raske vastata. Kalev Katus väidab, et rahvastikuteadlasena polegi tema jaoks selline küsimuse asetus aktuaalne. Tähtis on hoopis see, kuidas Eesti ühiskond kohaneb kahaneva struktuuriga.

On väga lihtne arvutada, kui suureks kujuneb praeguse sünnirezhiimi juures stabiilne rahvastik. Meil sünnib aastas 13 000 last, neist üle 8000 eestlast. Kui taoline sündimus püsiks, siis eestlaste arvu saamiseks tuleb sünnipõlvkond korrutada keskmise elueaga. Kui kogu aeg sünnib 8000 last ja keskmine eluiga on u 70 aastat, saame rahvaarvuks 560 000. See tähendab, et Eestis saab olema vähem kõiki ametimehi. Ühiskonnal on sellega raske kohaneda. Kui hetkel on küsimus selles, et kaks asulat, olgu need kas või näiteks Mustla ja Mõisaküla, vajavad raha, ja meil pole anda mõlemale, siis eelistame üht ja toetame näiteks Mustlat. Kahanevas ühiskonnas saavad mõlemad igal juhul kulutada järjest vähem, Mustla võimalused kitsenevad lihtsalt veidi aeglasemalt. See on küll eelis, aga sellega on raske kohaneda, seda ei osata veel ka Euroopas.

Teine näide. Eestlased on harjunud, et nagu iga Euroopa rahvas, nii arendame meiegi oma kirjandusteadust, et meil ilmub oma populaarteaduslik ajakiri! Aga kahaneva ühiskonna puhul satub kahtluse alla, kas me üldse suudame teadust teha. Näiteks pole Liivi Teaduste Akadeemiat, kuigi viimased liivlased on ju veel elus! Tekivad raskused jalgpallimeeskonna kokku panemisega! Või näiteks "Ellerheina" laulukoor, kus hetkel laulab 100, 20 aasta pärast 70, ja siis varsti vaid 50 last. Edasi muutub koori eksisteerimine juba küsitavaks, sest häälerühmad jäävad nii väikeseks, et koor ei anna enam professionaalset mõõtu välja.

Kahanevas ühiskonnas juhtub nii kõikide valdkondadega, ning meie ees seisab probleem, kas me suudame säilitada kultuurrahvale omaseid funktsioone. Ja on selge, et teatud tasemest alates enam ei suuda. Island on ju iseseisev riik, mille olemasolu ei sea keegi kahtluse alla. Kuid näiteks rahvastikuteaduses ei määra Island midagi. Kui taolisi valdkondi tekib palju, siis pole rahvas enam täisvereline, sõltumata sellest, kas füüsiliselt on teatud arv seda keelt kõnelevaid ja kultuuri viljelevaid inimesi veel olemas.

Seepärast pole viimase eestlase surm minu jaoks probleem, küll aga fakt, et eestlasi on 20. sajandi jooksul järjest vähemaks jäänud, ütleb Kalev Katus. Ja seda on tunda ka migrantide Eestisse saabumise kaudu. Meil poleks neid ilmselt nii palju, kui rahvastikutaaste oleks Eestis olnud pidevalt progressiivne, kuigi nii otse seda muidugi seostada ei anna. Eestisse ei tuldud ju seepärast, et siin oli väike sündimus. Lihtsalt ühel momendil nõukogude korra tingimustes oli vaja midagi ehitada ja kuna ehitajaid polnud, siis toodi nad sisse. Aga homme kerkib samalaadne probleem korvpallis - Eestis on kombeks seda harrastada ning kui mängijaid ei jätku, toome Ameerikast!

Kas olukord on lootusetu?
Lääne kolleegid on omavahelistes jutuajamistes väitnud - selleks, et sündimus tõuseks taastetasandile, ei piisa mõne seaduse vastuvõtmisest või lihtsatest ja ühekordsetest vahenditest (näiteks mingi rahaline toetus), vaja on väga suurt pööret kogu ühiskonnas. Kuna Läänes seisab pensionäride majandusliku olukorra halvenemine silme ees ja ilmselt teravnevad ka migratsiooniga seonduvad asjaolud, siis nad arvavad, et see pööre saab teoks (oletatakse, et 2010. aasta paiku). Näiteks avalik arvamus kujuneb selliseks, et enam ei võeta riigitööle inimesi, kel pole kolme last, pensionikorraldus muutub aga nii, et pensionäri sissetuleku suurus hakkab sõltuma tema laste teenistusest. See eeldab ühelt poolt ühiskonna valmisolekut ning teisalt peavad ka valitsused ja parlamendid olema valmis tegutsema.

Valmisolek pöördeks on Läänes rahvati erinev. Võib juhtuda, et Norra teeb pöörde ära, aga näiteks Taani mitte (see on nagu uimastitega, mida üks riik lubab ja teine ei). Kui pööret ei toimu või see jääb hiljaks, siis võib olla lõplikult hilja - mitte konkreetsete isikute, aga rahva jaoks küll. Euroopa rahvaste ees seisab lähemal ajal seega väga määrav moment - otsustatakse, kes jääb, kes kaob.

Euroopa rahvastikuteadlased tunnetavad oma missiooni ning leiavad, et Euroopa on teistele teenäitaja, sest kui rikkad riigid ei leia mooduseid rahvastiku arengu mõjutamiseks, siis vaesemad ei suuda seda hoopiski.

Kas eestlased jäävad hiljaks?
Eesti pole taoliseks suureks pöördeks veel valmis, ühiskonda pole piisavalt informeeritud. Aga eestlased on siin Läänemere kaldal isegi kaua vastu pidanud, arvab Kalev Katus. Ja samas ta rõhutab, et on kahju, kui me toimuvat endale ei teadvusta. Kui ühiskond mõistab olukorda, aga otsustab teadlikult täna paremini elada ja homsele mitte mõelda, siis see on teine asi - ka selline lahendus on võimalik. Aga ühiskonnal peab olema otsustamiseks piisavalt infot! Ning selle jagamine on muidugi rahvastikuteadlase esmane ülesanne!

Kalev Katusega vestles Kärt Jänes-Kapp


tagasi ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee