1 / 1 9 9 8   J A A N U A R
h o r i s o n t
   
   
I N I M E N E L O O D U S U N I V E R S U M
MAAGILINE RUUT
JAAN TOMSON
Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi robotitehnika õppetooli dotsent. Tehnikakandidaat.


Huvi maagiliste ruutude vastu on viimastel aastatel suurenenud. Interneti rubriigis Magic Square käsitletakse seda teemat (1997. aasta lõpul) enam kui 1500 uurimuses ja kirjutises. Loodetakse, et maagiliste ruutude koostamisel kasutatavatest meetoditest võib kasu olla automaatika probleemide lahendamisel.

Internetist saame ka teada, et peetakse arvestust suurimate maagiliste ruutude koostamise kohta ja seda kahes võistlusliigis.

  • Lahendused arvuti abil; arvutiga koostatud maagilistest ruutudest on senini suurim 3001 x 3001 (rekord 1994. aastast).
  • Lahendused käsitsi; senine suurim on 1111 x 1111 (rekord 1990. aastast).

Olgu märgitud, et maagiliste ruutude lahendamise metoodikaga tegeles juba tulemuslikult tuntud teadusmees Benjamin Franklin (Letters and papers on Philosophical subjects by Benjamin Franklin, LL.D., F.R.S., London, 1769).

Maagilistest ruutudest kavatseb Horisont avaldada materjale järgnevates numbrites.

Eesti Entsüklopeediast loeme, et maagiline ruut koosneb n reast ja n veerust ning nendesse ridadesse ja veergudesse on paigutatud naturaalarvud 1, 2, 3, ... n² nii, et igas reas, veerus ja kummaski diagonaalis asetsevate arvude summa on ühesugune. Seda summat nimetatakse vastava ruudu maagiliseks konstandiks ja selle saab määrata valemigaKirjeldatud ruutu nimetatakse ka n-järku maagiliseks ruuduks (maatriksiks).

Neljandat järku maagilise ruudu üks variant on esitatud EE ülalmainitud artiklis (joonis 1):


Joonis 1

Selle ruudu maagiline konstant on

Neljandat järku maagilise ruudu teise variandi leiame mitmesuguste tehnikaprobleemide lahendamiseks laialdaselt kasutatava programmipaketi MATLAB üldjuhendist The MATLAB EXPO (joonis 2):


Joonis 2

Maagilise ruudu vaadeldava variandi autoriks peetakse kuulsat saksa maalikunstnikku ja harrastusmatemaatikut Albrecht Dürerit, kes selle on esitanud oma gravüüril Melanhoolia I. Maagilise ruudu alumisse ritta on A. Dürer kirjutanud gravüüri loomise aasta, 1514.

Nii nagu paljudele ristsõna lahendamine, võib mõnele ka maagiliste ruutudega tegelemine pakkuda mõnusat ajaviidet. Ja kui lahendus käes, siis hüüdke alla tänavale (parafraseerides Mihkel Vesket): Ilus oled, matemaatika!

Pakume puremiseks viiendat järku maagilise ruudu, mille konstant on

Vähemalt ühel lahendusvariandil on keskmise rea ja keskmise veeru lõikeruudus arv 13 (joonis 3). Olgu märgitud, et lahendusvariante on kaugelt rohkem kui üks.


Joonis 3

Ülesande lahendamiseks on mitu meetodit (vt. L. Väljaots, Ü. Kaasik. Maagilised ruudud. Matemaatika ja kaasaeg XVII. Tartu 1970), sealhulgas terrasside meetod ja ääristamismeetod. Ned mõlemad on rakendatavad paarituarvuliste n-järku maagiliste ruutude puhul.

Terrasside meetod annab tulemuse kätte vähese ajakuluga, kuid seejuures saadakse võimalikest lahendustest ainult üks variant — üks maagiline ruut.

Olgu siinkohal märgitud, et iga lähteruudu pöörete ja peegelduste tulemusena saadakse otsekohe (formaalselt) veel seitse maagilist ruutu.

Terrasside meetodi rakendamise kirjeldus L. Väljaotsa, Ü. Kaasiku artikli järgi on järgmine. Selle meetodi puhul täiendatakse koostatav ruut kõigepealt sümmeetrilisteks trepikujuliste äärtega kujundiks, nagu viiendat järku ruudu jaoks on näidatud joonisel 4. Saadud kujundisse paigutatakse mööda diagonaale järjekorras arvud 1,2,…, n². Näiteks joonisel 4 on seda tehtud vasakult alt üles paremale kulgevaid diagonaale pidi. Osa arve (3, 9, 15, 8 jne.) satuvad sellise paigutamise korral juba ruudu lahtritesse õigetele kohtadele, muist arve (1, 2, 4, 5, 6, 10 jne.) jääb aga väljapoole ruutu


Joonis 4

Need väljapoole jäänud arvud tõstame nüüd n (näite puhul viie) koha võrra ruudu suunas mööda seda rida või veergu, millel nad paiknevad. Nii valmibki maagiline ruut (maagilise konstandiga s = 65), mis antud näite jaoks on esitatud joonisel 5.


Joonis 5

 

Võimalike viiendat järku maagiliste ruutude üldarv ei ole teada. On teada ainult kolmandat ja neljandat järku maagiliste ruutude üldarv. Need arvud on vastsvalt 8 ja 880 (eelnimetatud L. Väljaotsa, Ü. Kaasiku artikli andmetel). Ilmselt on viiendat järku maagiliste ruutude arv suurem.

Riiskade meetod võimaldab (n – 2)-järku maagilisest ruudust lähtudes konstrueerida n-järku maagilise ruudu. Seega viiendat järku maagilise ruudu konstrueerimisel tuleb lähtuda kolmandat järku maagilisest ruudust, näiteks joonisel 6 näidatud ruudust.


Joonis 6

See ruut on sihilikult valitud iseäralikuna, mis seisneb selles, et kõigil tema ridadel, veergudel ja mõlemal peadiagonaalil on ühesugune summa, s.o. 39.

Eelöeldut silmas pidades lihtsustub oluliselt viiendat järku maagilise ruudu konstrueerimine. Nimelt tuleb kolmandat järku ruudu (joonis 6) iga rida, veergu ja peadiagonaali täiendada kahe arvuga, mille summa on 26 (sest s = 65 = 39 + 26). Vajalik arvupaar (nn. riisk e. koba) tuleb valida joonisel 7 näidatud järjestusest.

1 — 25

2 — 24

. . .

. . .

11 — 15

12 — 14

13

Joonis 7

Lähteruudu (joon. 6) konstrueerimiseks on sellest järjestusest juba höivatud riisad 8-18, 10-16, 11-15 ja 12-14.


Joonis 8

Joonisel 8 on näidatud ülejäänud riiskade paigutus lähteruudu ümber. Tulemuseks on viiendat järku maagiline ruut (joonis 8). Selle ruudu abil võib saada uusi ruute, paigutades riisku 3 — 23, 2 — 24 ja 7 — 19 omavahel ümber. Samuti saab uusi maagilisi ruute, talitades analoogiliselt riiskadega 1 — 25, 9 — 17 ja 4 — 22.

Kui selliselt saadud maagilistele ruutudele rakendatakse pöördeid ja peegeldusi, suureneb maagiliste ruutude arv veel seitsmekordselt.


Joonis 9

Valides aluseks mõne teise kolmandat järku ruudu (näiteks tugeva joonega ümbritsetud südamik joonisel 9) ja rakendades eespool käsitletud metoodikat, saadakse joonisel 9 esitatud viiendat järku maagiline ruut. Selle ruudu alusel uute maagiliste ruutude saamine on analoogiline joonise 8 kohta öelduga.

Vaadeldud metoodika on kasutatav kõikide paarituarvulise n-järku maagiliste ruutude konstrueerimiseks.

Näiteks seitsmendat järku maagilise ruudu puhul (maagiline konstant s = 175) võib aluseks võtta joonisel 10 näidatud kolmandat järku ruudu, mille keskmises lahtris on arv 25 ja riiskade väärtus on 50. Vajalik riisk tuleb valida joonisel 11 näidatud järjestusest.

1 — 49

2 — 48

. . .

. . .

23 — 27

24 — 26

25

Joonis 11

Samast järjestusest valitud riiskadega haaratakse joonisel 10 näidatud ruut ja saadakse viiendat järku maagiline ruut, mida omakorda haaratakse mainitud järjestuse ülejäänud riiskadega. Tulemuseks on seitsmendat järku maagiline ruut (joonis 12).


Joonis 12

Olgu märgitud, et riisad ei tarvitse sattuda kohe esimesel katsel õigetesse kohtadesse. Neid tuleb vajadusel ümber tõsta selleks, et saada maagilise ruudu esimese ja teise ning viimase ja eelviimase rea, aga samuti esimese ja teise ning viimase ja eelviimase veeru nõutavate summade väärtusi. Seejuures riiskade väärtusi ei muudeta.

Tundub, et ülalesitatud riiskade meetodi käsitluses on mõningaid uusi mõtteid, näiteks maagilise ruudu konstrueerimine riiskade abil.tagasi ...

Horisondi e-post - horisont@datanet.ee
webmaster