1 / 1 9 9 8   J A A N U A R
h o r i s o n t
   
   
I N I M E N E L O O D U S U N I V E R S U M
MÕTTEID ALEVITE PÄRUSMAALT
UNO-TARMI TORRO
harrastusajaloolane

Eesti vaimsest vanavarast on Kalev ja Kalevipoeg silmapaistvamad kujud, kes "Kalevipoja" kaudu on omandanud keskse koha meie kultuuriloos. Nimitegelased ise on aga jäänud väga hämaraks ning hõljuma ebamäärasesse aega ja ruumi, kuigi enam kui 100 aastat on nende päritolu andnud mõtteainet folkloristidele, keeleteadlastele ja paljudele asjahuvilistele. Vastust on otsitud peamiselt Kalevi nime etümoloogiast, veenvat selgitust see aga andnud ei ole. Ja ega nime etümoloogia pruugigi olla seotud nähtuse olemusega - eriti kui tegu inimtegelase nimega. Kalevis on nähtud ka Kalevipoja rööpnime. Kuigi rahvapäraselt need tegelased vaid osaliselt kattuvad, ei ole folkloristid neid enamal juhtudel tahtnud eristada. Ometi on meil tegemist kahe meesfiguuriga. Juba üksi nimi Kalevipoeg eeldab Kalevi-nimelise isa olemasolu. Veel järeldub siit isa Kalevi laiem kuulsus ja tuntus - isegi sedavõrd määrav, et see poja pärisnime on varju jätnud. Näiteks: Vana Kalev oli vägev valitseja üle maa ja mere (Faehlmann, 1839) või Isa saatis Kalevipoja Virusse kuningaks (ERA, Haljala).


Kolõvan - Kalev

Kogu Kalevit puudutava rahvaloomingu ja ürikute seas leidub õigupoolest vaid üksainus geograafiliselt ja ajaliselt dokumenteeritud pidepunk, millele kindlalt toetuda - Kalevi nimest tulenev muistse Tallinna paralleelnimi Kolõvan vene ürikuis. Selle vanim ülestähendus pärineb 1222. aastast ja nimi oli Venemaal kasutusel 18. sajandi alguseni. Teatud tõenäosusega sekundeerib eelnevale veel araabia geograaf Idrisi 1154. aastast pärinev lühike kirjeldus ühest Läänemeremaade linnast, mille nimi araabiakeelsest kirjapildist dešifreerituna võiks kõlada Kaleweny ja mis lubab end samastada Tallinnaga. Kui lisada, et eesti rahvapärimus seostab Kalevite tegevust Tallinnaga sagedamini kui ühegi teise paigaga, võime põhjendatult küsida: miks ja millal see seos tekkis? Millist osa etendas muistses Tallinnas müütiline Kalev? Mees, kelle nimest on saanud linnanime sünonüüm, pidi kahtlemata etendama silmapaistvat rolli. Ja veel: kas Tallinna varasem ajalugu võiks heita valgust selle nime või tegelase taustale?

Pikemalt "Horisondi" trükinumbris. Lisaks arheoloogiaprofessor EVALD TÕNISSONI kommentaarid, milles on muuhulgas öeldud:

U. Torrol on täielik õigus küsida arheoloogidelt ja muinsuskaitsjatelt aru Tallinna varasema ajaloo ja asustuse kohta. Ta tunnetab väga selgesti ohtu, et alanud ehitusbuumi käigus rändab prügimäele suur osa veel sellestki, mis Tallinna muistsest kultuurkihist on säilinud. Kahjuks on muistse kultuurkihi vedamine prügimäele kestnud juba aastakümneid. Teadusele on sellest pudenenud üsna vähe informatsiooni. Nii ongi juhtunud, et Tallinna tekkimisest kõneldes tuleb üha meenutada peaaegu poole sajandi taguseid Osvald Saadre ja Susanna Tarakanova kaevamisi Toompeal ja Raekoja platsil, otsekui oleks pärast seda Tallinna uurijatele aeg seisma jäänud. Ikka ja jälle jutustame ümber ammutuntud oletusi, kuni hakkame neist mõnda isegi tõe pähe võtma ja teatmeteostesse kirjutama. Mainitagu näiteks arvamust muistsest skandinaavlaste kolooniast Oleviste kiriku piirkonnas, millest me arheoloogiliselt ei tea küll mitte kui midagi. Kuid vähemalt ühes küsimuses on saanud midagi selgemaks - Tallinna algust ei tule otsida mitte ainult Toompealt ja keskaja müüridega ümbritsetud all-linnast, vaid ka hilisemate eeslinnade alalt. Ilmselt on Tallinnal olnud mitmeid muinasaegseid asustuspesi, võib-olla kalmistuidki. Nende väljaselgitamine, seda enam mingi asustusloolise terviklikuma pildi saamine, eeldab aga senisest hoopis tõhusamat kultuurkihi kaitset ja uurimist. Sest kusagilt mujalt meil uut teavet muistse Tallinna kohta õigupoolest saada enam polegi.


tagasi ...

Horisondi e-post - horisont@datanet.ee
webmaster