1 / 1 9 9 8   J A A N U A R
h o r i s o n t
   
   
I N I M E N E L O O D U S U N I V E R S U M
EESTI VABARIIGI 80.AASTAPÄEVAKS EHK
1920. AASTATE KAITSEKS
Eero Medijainen
Tartu Ülikooli õppejõud, ajaloodoktor

Eesti riigi 80. aastapäev sunnib meenutama ja väärtustama 1920. aastaid, kuigi tollal rajatud iseseisvus püsima ei jäänud. Eesti oli tollal valmis uut Euroopat üles ehitama ning polnud Eesti süü, et Euroopa ise siis veel valmis polnud. Kahju, et 1990. aastate lõpul peame tõestama hakkama, et Eesti on Euroopa jaoks kõlbulik.

Oma riigi 80. aastapäeval ootame põhimõttelist läbimurret läände. Täpsemalt öeldes ootame lääne veelgi suuremat kohaletulekut ja kohalolekut Eestis. Alanud on kõnelused Eesti liitumiseks Euroopa struktuuridega. Nendega, mis sinna rajati 1950.-1960. aastatel ja mis jõudsalt arenesid ajal, mil Eesti NSVs kommunismi ehitati.

Tagasiteel Euroopasse saab teha juba esimesi vahekokkuvõtteid. Selgub, et Euroopa-vaenulikkus avaldub Eestis veel vaid üksikutes ääremärkustes mõnede äärmuslaste ja poliitiliste hampelmannide ning sogast vett eelistavate kahtlaste ärimeeste poolt (Enn Soosaar, "Looming" 11/1997). Kõik ülejäänud tahavad ühinemist kohe ja kõhkluseta. Kujunemas on kindel veendumus, et Eesti praegused ning tulevikus tekkida võivad probleemid saavad leevendust või isegi lahendatakse õige pea. Vaid pisut tuleks veel tugevdada mõnesid ametkondi, kes siis asja edukalt lõpule viiksid. Nii oleksimegi Euroopas, seal, kus me olime 1920.-1930. aastatel, ja kuhu salamisi uskusime kuuluvat hiljemgi.

Kuid - Euroopa ei ole enam see, mis ta oli 1920. ja 1930. aastatel, ajal, mil meie vanaisad ja isad iseseisvuse kätte võitlesid ja seda kindlustada püüdsid, kinnitab Enn Soosaar. Ta ei pea silmas seda, et tollal polnud olemas televiisorit, et raadiot alles hakati kuulama ning et arvutisidest, faksidest, mobiiltelefonidest, rakettidest, satelliitidest, aatomipommidest jms. alles unistati. Hoopis oluline on, et nüüd Euroopa riigid on kokku leppinud mitmes põhimõttes ja omavahelise käitumise normis, mida varem ei tuntud või ei peetud vajalikuks tunnustada.

Euroopasse minnes pole meil siis Teise maailmasõja eelsest ajast palju muud midagi kaasa võtta peale sünnifakti, peale teadmise, et kunagi jahedal ja pimedal ajal, 24. veebruaril 1918, riputati Tallinnas üles manifesteeriv teadaanne Eesti riigi iseseisvuse sünnist. Kas see on tõesti nii? Olgu siinkohal, läbi trendikaks saanud tollase ja tänapäevase maailma võrdluse, esile toodud mõned momendid, mis lubaksid ehk 1920. aastaid pisut heledamas valguses paista.

Me elame tõesti murrangulisel ajal. Inimene on aga piisavalt mugav ja pole muudatustest mitte alati vaimustuses. Eestis ei räägita tänapäeval enam üleminekuajast, vähemalt ei taha paljud ametnikud nüüd enam kuhugi üle minna. Kui, siis ainult tõesti Brüsselisse. Võrrelgem aga muudatusi viimasel kümnel aastal nendega, milliseid meie vanaisad ja isad pidid aastatel 1917-1927 üle elama.


Hoopis suurem murrang

Esiteks. Paljud eestlased olid viimased 50 aastat teadlikud, et meile tehti liiga, et Eesti okupeeriti. Teati ja usuti, et oleme täiesti võimelised iseseisvad olema, kui aga võimalus tekib. Selle usu andsid ja osaliselt kandsid läbi 50 aasta just isad ja vanaisad. Aga nemad ise? Mida pidid nemad läbi elama, kui tollal iseseisvust rajati? Meile jääb üle vaid imestust ja uhkust tunda, et iseseisvust julgeti ja osati ka 80 aastat tagasi tahta. Enne 1917. aastat jõudsid niisuguse mõtteni ainult paar luuletajat.

Murrang, mis vähem kui 12 kuu jooksul 1917. ja 1918. aasta vahetusel läbi elati, ületab ilmselt mitmekordselt need muudatused, milliste tunnistajateks me tänapäeval oleme. Tollal kadus mitte ainult üks, vaid lagunes koguni neli impeeriumi. Asemele tekkis täiesti uus Euroopa. Uued ja vanad Euroopa riigid pidid olemas olemiseks hoopis enamas kokku leppima ning kardinaalselt teistsuguseid käitumise norme otsima, kui veel 1. maailmasõja eel ja ajal osati karta ja ennustada. 1920. aastate Euroopa ei olnud enam hoopiski see, mis ta oli vaevalt üks inimpõlv tagasi.

Euroopasse loodi põhimõtteliselt uus riikide liit - Rahvasteliit. Formaalselt peetakse seda ühendust küll ÜRO eelkäijaks, kuid sisult oli ta pigem Euroopa Liit kui ÜRO. Rahvasteliitu kuulusid 1920. aastatel mõned riigid ka Euroopast kaugemal, aga mitte Venemaa ja USA. N. Liidu võtmine Rahvasteliitu 1934. aastal ei muutnud seda sugugi tugevamaks, pigem vastupidi. Ja lõpuks tuli N. Liit sealt koguni välja visata. Rahvasteliidu põhikirja mitmed punktid andsid lootust, et see organisatsioon kaitseb oma liikmeid nii moraalselt kui ka reaalselt. Otsuseid tehti konsensuse põhimõttel ja see oli põhimõtteliselt uudne ühiskondlik kokkulepe. Rahvasteliidu heakskiidul hakati 1920. aastatel tõsiselt realiseerima kunagiste utopistide mõtet Pan-Euroopa ühendusest. Eesti poliitikud ja eriti Karl Robert Pusta, üks Eesti välispoliitika rajajatest, sai ühtlasi Pan-Euroopa liikumise hingeks ja isaks. Eesti oli valmis lisaks oma riigile ka ühise Euroopa valmis tegema. Kahtlemata oli Eesti 1920. aastatel Euroopa liiduks hoopis enam valmis kui Euroopa ise.


Euroopa avalik arvamus

Teiseks. Veel enam kui tookord, tahame me praegu Euroopasse eeskätt eesmärgiga suurendada oma julgeolekut. Kas seda Euroopa Liidust ikka saab, pole veel päris selge. Ühinev Euroopa pole mingi sõjaline liit. Seega loodame me ka nüüd, nagu 70-80 aastat tagasi, et julgeolekut suurendab Euroopa avalik arvamus. Loodame, et kui kedagi on kord Euroopasse vastu võetud ja integreeritud, siis ei anta teda enam nii kergesti välja. Nii loodeti Eestis 1920. aastatelgi, et suuremad lääneriigid, Rahvasteliidu juhtriigid - Suurbritannia ja Prantsusmaa - on huvitatud Baltikumi püsimisest. Samamoodi kardeti 1930. aastatel küll natslikku Saksamaad, aga ühtlasi loodeti, et kõigest hoolimata kuulutakse koos Euroopasse, juhtugu seal mis tahes. Isegi Saksa võimalik okupatsioon Eestis oli siiski ühe Euroopa riigi okupatsioon! Taoline meeleheitlik lootus on viimase viiekümne aasta mõjutusel Eestis vaid süvenenud. See on muutumas liigagi valdavaks ja endist nn. tervet eesti talupoja mõtlemist kammitsevaks. Kõik on pandud liiga selgelt üheleainsale kaardile. Kas see on trumpäss? Kas seda saab ehk ässaks muuta? Loodame nii.


Paber või koostöö?

Kolmandaks. Viimasel seitsmel aastal on hakatud juba unustama, et igasugune formaalsus ja paber on eeskätt just see, mis ta ongi. Nõukogude impeerium oli kahepalgeline, seal ei saanud välisesse, nähtavasse eriti uskuda. Nüüd oleme taas hakanud uskuma, et allkiri mõnel paberil, et leping on väärtus omaette. Usume, et kord mingi kokkuleppeni jõudes hakkab see ise elama ja kindlustab nii meie julgeolekut.

1920. aastate esimesel poolel üritas Eesti sõlmida sõjalise liidu lepingut teiste oma väiksemate naabritega. Õnnestus see Lätiga 1923. aastal. Paberitele kirjutati alla, aga huvi tõelise, sisulise koostöö järele ei tekkinud. Ühiseid õppusi korraldati minimaalselt, relvi muretseti eraldi ja erinevaid. Liitu tehti hoopis enam selleks, et Euroopale meeldida, et meid tähele pandaks ja arvestataks. Tänapäeval oleme Baltbati jms. jõudnud märksa kaugemale, seda veel enne paberitele allakirjutamistki. Aga olgem siirad! Mis on meie eesmärk? Kas sõjaline koostöö lõunanaabritega? Või tahame seekordki endale suuremat tähelepanu ja NATOle lähemale pääseda? Isegi siis, kui Baltbatile rakendust ei leita, näib ta olevat vajalik, sest suurendab meie usku, et nii tundume paremad ning vajalikud Euroopale ja NATOle.


Kes otsustab?

Neljandaks. Kas ja kui palju on muutunud inimloomus? 1920. aastate üheks tõsiseks mureks oli eestlaste võõrandumine nn. parteide diktatuurist, erakondlikust demokraatiast. See tegi nad vastuvõtlikuks autoritaarsele riigikorrale ehk nn. juhitavale demokraatiale. Samas säilis soov ja tahtmine oma, iseseisva riigi järele. Alles kättevõidetud suveräänsus oli kallis mitte ainult Eestile, aga ka paljudele teistele uutele, äsja tekkinud riikidele. See oli nii oluline, et hakkas takistama kogu Euroopa katseid liituda. Suveräänsust ei oldud nõus kellagagi ega millegagi jagama. Veel raskemaks muutus see Euroopas autoritaarsuse ehk 1930. aastatel.

Kui me nüüd oleme valmis suveräänsust jagama, siis peab hirm välise ohu ees olema veelgi suurem kui see oli 1920. aastatel. Või on hoopis süvenemas võõrandumine Eesti poliitilises elus, mida peegeldab suveräänsuse küsimuse jätmine ametnike ja parteide otsustada? Siiralt saab võtta vaid neid poliitikuid, kes nõuavad Euroopa Liidu küsimuse põhjalikku selgitamist ning läbiarutamist kõikidel tasanditel ja ei piirdu lauspropagandaga. Inimloomus pole nii palju muutunud, et me oleksime võõrandumise ohtudest veel üle saanud, pigem vastupidi.


Eesti ja Läti - nagu 80 aasta eest

Viiendaks. Äsjamainitu tõestuseks olgu ka meie suhtumine lõunanaabritesse. Alanud eurokõneluste üheks tähtsamaks küsimuseks näib meil olevat kujunenud mitte niivõrd sisu ja võimalik tulemus, vaid eeskätt see, kas me ikka oleme Lätist ees, kas me ikka pääseme Euroopasse mõned kuud varem kui Läti. Julgeksin kinnitada, et taolises suhtumises pole me 80 aastaga kahjuks küll palju edasi jõudnud. Taasiseseisvumise järel on võistlusmoment Lätiga tänu Eesti ajakirjandusele aina süvenenud. Kas kiirema lõppu jõudmise nimel, ja kunagi juba Euroopa Liidus olles, võime ikka samamoodi jätkata? 1920. aastatest annaks ehk mõndagi õppida, sest kõige lihtsam on õppida vigadest.


Isadel oli rohkem valikuvõimalusi

Eestis on Euroopa Liiduga ühinemist järjest rohkem hakatud käsitama kui paratamatust, kui sundvalikut. Kas ei kaota me nii palju inimlikkusest? Inimlikkuse üks mõõde on valikuvabadus. Võimalik, et kunagine lööklause vabadusest kui tunnetatud paratamatusest kehtib täna veelgi enam. Siiski tundub, et meie isad ja vanaisad olid 1920. aastatel mõnevõrra vabamad, nende igapäevane elu ja perspektiivid olid pisut huvitavamad. Vähemalt oli nende ees enam valikuvõimalusi, sest ühtne Euroopa polnud veel valmis. Eesti välispoliitika ei olnud ainult ühesuunaline, ametnike töö mingi ühe kindla eesmärgi saavutamiseks. Neid suundi, kuhu tookord minna oli võimalik, võis leida hoopis enam. Palju olenes eestlaste endi oskustest ja võimetest, nende otsustest. Võiks öelda, et sellest sõltus kõik. Nüüd on tekkimas võimalus jätta kogu vastutus ebamäärase euroametniku süüks, kui ta meid vastu võtma ei peaks.


Eesti ja Euroopa

Eesti riigi 80. aastapäev sunnib meenutama ja väärtustama 1920. aastaid, kuigi tollal rajatud iseseisvus püsima ei jäänud. Euroopas kohati isegi häbenetakse seda, mis juhtus 1920.-1930. aastail. Eestil pole selleks mingit põhjust. Eesti oli vaba valikuvõimaluste poolest, siin oli siirast tahtmist kuuluda Euroopasse ning oldi valmis uut Euroopat ka üles ehitama. Polnud Eesti süü, et Euroopa ise siis veel valmis polnud. Nüüd peame kahjuks alles tõestama, et Eesti on Euroopa jaoks kõlbulik. Muud valikut vist tõesti ei ole. Peale selle, et iseseisvuse sündi 80 aastat tagasi ja 1920. aastaid veelgi enam esile tõsta.


tagasi ...

Horisondi e-post - horisont@datanet.ee
webmaster